Pronađite zakon - brza pretraga

 

ZAKON

O JAVNOM REDU I MIRU

 

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 

Predmet  zakona

 

            Ovim zakonom propisuju se prekršaji javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja.

 

Član 2.

 

Značenje  izraza

 

            (1) Javni red i mir, u smislu ovog zakona je usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i službi u javnom životu, radi obezbjeđivanja jednakih uslova za ostvarivanje prava građana na ličnu bezbjednost, mir i spokojstvo, privatni život, slobodu kretanja, zaštitu ljudskog dostojanstva i prava maloljetnika i drugih lica.

            (2) Pod prekršajima javnog reda i mira smatraju se: prekršaji protiv funkcionisanja državnih organa i javnih službi; prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih lica i ostali prekršaji koji su učinjeni na javnom mjestu.

            (3) Pod javnim mjestom u smislu ovog zakona podrazumijeva se mjesto na kojem je slobodan pristup pojedinačno neodređenim licima bez uslova ili pod određenim uslovima, kao i prostorije državnih organa, preduzeća, drugih pravnih lica i  drugih mjesta kada je usljed blizine ili izloženosti vidiku ili čujnosti izvršenom radnjom došlo do uznemiravanja ili negodovanja građana.

 

Član 3.

 

Prekršajne sankcije

 

            Za prekršaje propisane ovim zakonom izriče se: novčana kazna i zaštitne mjere.

 

 

II – DOBROVOLjNI PRILOZI

 

Član 4.

 

Dobrovoljni prilozi

 

            Dobrovoljni prilozi građana mogu se prikupljati u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 5.

 

Pravo prikupljanja dobrovoljnih priloga

 

            (1) Dobrovoljne priloge, kao i druge vidove pomoći mogu prikupljati preduzeća i druga pravna lica, humanitarne i druge organizacije, građani i njihova udruženja uz prethodnu prijavu koja se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: nadležnom organu), prema mjestu prebivališta fizičkog lica, odnosno prema sjedištu pravnog lica, najkasnije pet dana prije početka prikupljanja.

(2) Potvrdu o prijavi iz stava 1. ovog člana nadležni organ dužan je da izda podnosiocu prijave u roku od 24 časa.

 

Član 6.

 

Prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga

 

(1) Prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga sadrži ime organizacije za prikupljanje, ime i prezime fizičkih lica koja će prikupljati priloge, cilj, mjesto i vrijeme trajanja prikupljanja.

(2) Prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga nije potrebna u sljedećim slučajevima:

a) za priloge koji se prikupljaju u okviru preduzeća ili nekog drugog pravnog lica radi postizanja zajedničkih ciljeva i zadovoljavanja posebnih potreba      radnika,

b) ako prikupljanje organizuje mjesna zajednica na svojoj teritoriji ili skupština etažnih vlasnika, radi određenih ciljeva u okviru aktivnosti mjesne zajednice, odnosno zajednice etažnih vlasnika,

v) prilozi umjesto karata za kulturne manifestacije koje organizuju političke organizacije i udruženja građana, u skladu sa programom svojih aktivnosti.

 

 

III– PREKRŠAJI JAVNOG REDA I MIRA

 

 

1. Osnovni prekršaji javnog reda i mira

 

Član 7.

 

Svađa, vika, vriska  i nepristojno ponašanje

 

Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova, nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, kazniće se novčanom kaznom od 50 do300 KM.

Član 8.

 

Vrijeđanje

 

Ko grubim vrijeđanjem drugog lica ili drugim bezobzirnim ponašanjem izazove osjećanje fizičke ugroženosti ili uznemirenosti građana,kazniće se novčanom kaznom od 200 do 800 KM.

 

Član 9.

 

Vršenje fizioloških potreba i pokazivanje polnog organa

 

 

Ko vrši fiziološku potrebu ili pokaže polni organ ili druge intimne dijelove tijela drugima na javnom mjestu,kazniće se novčanom kaznom od 200 do 800 KM.

 

Član 10.

 

Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga

 

 

Ko prikuplja dobrovoljne priloge i druge vidove pomoći suprotno odredbama čl.4,5. i 6.ovog zakona,kazniće se novčanom kaznom od 200 do 800 KM.

 

Član 11.

 

Ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život i tijelo

 

 

Ko ugrožava bezbjednost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog ili njemu bliskog lica prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo,kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM.

 

Član 12.

Tuča i fizički napad

 

Ko narušava javni red i mir izazivanjem, učestvovanjem u tuči ili fizičkim napadom na drugoga,kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

 

Član 13.

Kockanje

 

(1) Ko se kocka na javnom mjestu za novac ili drugu korist ili ustupa u tu svrhu prostorije, osim u slučajevima kocke koja se odvija u za to namijenjenim prostorijama koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti,kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće i drugo pravno lice novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 400 do 1.000KM.

 

Član 14.

 

Upotreba pirotehničkih sredstava

 

(1) Ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestima i na način kojim izaziva uznemirenost građana,kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM .

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće i drugo pravno lice novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM.

 

 

Član 15.

 

Uznemiravanje građana bukom

 

 

(1) Ko narušava mir drugih na javnom mjestu u vremenu od 15.00 do 17.00 časova i 22.00 do 6.00 časova izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora i sl.),kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće i drugo pravno lice novčanom kaznom od 3.000 do 9.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom  licu kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.300 KM.

 

 

 

 

 

Član 16.

 

Neovlašćena upotreba oružja

 

(1) Ko neovlašćeno upotrijebi oružje,kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

(2) Ako učinilac prekršaja iz stava 1. ovog člana ugrozi bezbjednost lica ili imovine ili izazove osjećanje uznemirenosti građana,kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

(3) Neovlašćenom upotrebom oružja iz st. 1. i 2. ovog člana smatra se: ispaljivanje hitaca iz oružja, pokazivanje oružja na javnom mjestu ili rukovanje oružjem na način kojim se može izazvati zastrašivanje ili ugrožavanje bezbjednosti ljudi ili imovine.

(4) Pod oružjem u smislu ovog člana podrazumijeva se: vatreno oružje, vazdušno oružje, rasprskavajuće i gasno oružje, hladno oružje, oružje sa tetivom i posebno oružje.

 

Član 17.

 

Uživanje  droge

 

Ko uživa opojnu drogu na javnom mjestu ili psihotropne supstance,kao i lice koje se bavi prodajom, odnosno preprodajom droge, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

 

Član 18.

 

Propuštanje prijavljivanja narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom  objektu

 

Vlasnik ugostiteljskog objekta ili lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta koje propusti da prijavi narušavanje javnog reda u ugostiteljskom objektu, kazniće se novčanom kaznom od 200 do 800 KM.

 

Član 19.

 

Prostitucija

 

(1) Ko se bavi prostitucijom,kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

(2) Ko iznajmljuje, odnosno ustupa prostorije radi prostitucije, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se preduzeće i drugo pravno lice novčanom kaznom od 4.000 do 12.000 KM.

(4) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.300 KM.

 

 

Član 20.

 

Vračanje

 

(1) Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, ili ko objavljuje oglase, propagira ili na drugi način građane poziva ili podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju sudbine, ili ko u vračanju na bilo koji način pomaže licu koje se bavi tim aktivnostima,kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće i drugo pravno lice novčanom kaznom od 4.000 do 12.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.300 KM.

 

 

2. Prekršaji protiv funkcionisanja državnih organa i javnih službi

 

Član 21.

 

Uništavanje javnih oglasa i objava

 

Ko neovlašćeno pocijepa, ukloni ili na drugi način ošteti javne oglase ili objave ili predmete koje su postavili državni organi ili lokalni organi vlasti ili izborne oglase istaknute u skladu sa propisima ili ko spriječi njihovo isticanje,kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM.

 

 

Član 22.

 

Ograničenje kretanja na određenom prostoru

 

Ko ne postupi po naredbi ili rješenju državnog organa u vezi sa ograničenjem ili zabranom kretanja ili zadržavanja lica na određenim javnim mjestima ili područjima ili ko se ne udalji iz grupe koju je ovlašćeni pripadnik policije upozorio da se raziđe, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

Član 23.

 

        Lažno predstavljanje

 

Ko se lažno predstavlja kao službeno lice državnog organa, odgovorno lice preduzeća ili drugog pravnog lica, ili ko neovlašćeno nosi njihove službene oznake ili uniforme ili službene legitimacije, ili ko upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili ko potvrdi tuđe lažne lične podatke kao tačne – kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

Član 24.

 

Ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija

 

Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica – kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

 

3. Prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica

 

Član 25.

 

Posluživanje alkohola

 

(1) Ko pri prometu alkoholnih pića koja se troše na licu mjesta daje alkoholna pića očigledno pijanom licu, maloljetniku mlađem od 18 godina, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja, ili ko podstiče ova lica na uzimanje alkohola,kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće, drugo pravno lice novčanom kaznom od 3.000 do 9.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom  licu, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.300 KM.

 

Član 26.

 

Prosjačenje

 

(1)   Ko prosjači, kazniće se novčanom kaznom od 200 do 800 KM.

(2)   Ko prisiljava ili navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno bolesno

lice ili lice zaostalog duševnog razvoja, kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

 

Član 27.

 

Propuštanje obaveze staranja o maloljetniku

 

(1) Roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njihovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti su da takav nadzor vrše – kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

(2) Ako maloljetnik mlađi od 18 godina učini prekršaj javnog reda i mira od 23.00 časa do 6.00 časova, njegov roditelj, usvojilac, odnosno staralac kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

4. Ostali prekršaji javnog reda i mira

 

Član 28.

 

Preprodaja ulaznica

 

 

(1) Ko vrši, organizuje ili omogućava preprodaju ulaznica za sportske i druge priredbe po cijeni većoj od stvarne cijene ulaznice,kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM.

 

Član 29.

 

Ugrožavanje prolaznika

 

(1) Ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi uređaj ili predmet koji može ugroziti prolaznika ili mu nanijeti štetu, ili ko takve predmete izbaci na ulicu,kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM .

 

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM.

(3) Odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM.

 

Član 30.

 

Držanje opasnih životinja bez nadzora

 

Ko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži i vodi opasne životinje koje drugog mogu da prestraše ili povrijede ili ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM.

 

 

 

 

IVZAŠTITNE MJERE

Član 31.

 

Izricanje zaštitnih mjera

 

(1) Preduzeću ili drugom pravnom licu koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću, njihovom odgovornom licu, odnosno vlasniku ugostiteljskog objekta ili licu kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta, za prekršaje iz čl. 13, 14, 15, 17, 18. i 24. može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja ugostiteljske djelatnosti do šest mjeseci.

(2) Ako se prilikom izricanja kazni za prekršaje iz čl. 13, 15, 18. i 24. utvrdi da je lice iz stava 1. ovog člana u toku posljednje dvije godine bilo pravosnažno kažnjeno za neki od prekršaja predviđen u navedenim članovima, tom licu će se obavezno izreći zaštitna mjera iz stava 1. ovog člana.

(3) Za prekršaje iz čl. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25. i 28.  ovog zakona može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

(4) Licu koje zbog uživanja alkohola i opojnih droga učini prekršaj iz člana 17. ovog zakona može se izreći i zaštitna mjera – vanbolničko liječenje od zavisnosti.

(5) Zaštitne mjere po odredbama st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana mogu se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena.

 

Član 32.

 

Neizvršavanje zaštitnih mjera

 

Učinilac prekršaja koji postupi protivno izrečenoj zaštitnoj mjeri koju mu je izrekao nadležni organ zbog učinjenog prekršaja javnog reda i mira, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

 

 

 

V – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 33.

 

Ovlašćenje drugih organa za donošenje podzakonskih propisa

 

Skupštine gradova i opština mogu svojim odlukama, u skladu sa čl. 1. i 2. ovog zakona propisati i druge prekršaje javnog reda i mira koji nisu propisani ovim zakonom.

 

Član 34.

 

Prestanak primjene važećeg zakona

 

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 25/02).

 

 

Član 35.

 

Stupanje na snagu i početak primjene zakona

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj:01-388 /07                                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 01. mart 2007. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE        

                                                                                                  Mr Igor Radojičić

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates