Pronađite zakon - brza pretraga

 

ZAKON

O IGRAMA NA SREĆU

 

I      OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, naknade za priređivanje tih igara, porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara, kao i nadzor nad izvršavanjem obaveza iz ovog zakona, prekršaji i sankcije iz oblasti igara na sreću.

 

Član 2.

Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog zakona, a koja se odnose na postupak koji vodi Republička uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava) i Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuje opšti upravni postupak.

 

Član 3.

(1) Uprava je republički organ uprave u sastavu Ministarstva i obavlja poslove republičke uprave iz oblasti igara na sreću u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje republička uprava.

(2) Sjedište Uprave je u Banjoj Luci.

 

Član 4.

(1) Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima učesnici imaju jednake mogućnosti sticanja dobitaka uz posrednu ili neposrednu uplatu određenog iznosa, a rezultat igre isključivo ili pretežno zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja u igri.

(2) Nagradnim igrama, u smislu ovog zakona, smatraju se igre koje se priređuju radi promocije sopstvenih proizvoda i usluga za učešće u kojima se ne traži posebna uplata, kao i igre koje se priređuju javno – putem telekomunikacionih sistema, gdje se od učesnika ne zahtijeva određena uplata za učestvovanje u nagradnoj igri, posredno – preko telekomunikacionih operatera, pri čemu se stvara mogućnost dobitaka u robi i uslugama.

(3)  Zabavnim igrama, u smislu ovog zakona, smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim aparatima, koji se stavljaju u pogon pomoću novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre u kojima se učestvuje uz naplatu za učešće, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

(4) Zabranjeno je organizovanje igara na sreću koje nisu uređene ovim zakonom i opisane u Katalogu igara na sreću, a koje pružaju mogućnost sticanja dobitaka.

 

 

Član 5.

(1)Igre na sreću razvrstavaju se na:

a) lutrijske igre na sreću (u daljem tekstu: lutrijske igre), u koje spadaju:

1) lutrija,

2) ekspres lutrija,

3) instant lutrija,

4) TV tombola, odnosno TV bingo,

5) klasična tombola,

6) loto,

7) keno,

8) sportska prognoza, odnosno toto,

9) dodatne lutrijske igre na sreću,

10) fonto,

11) druge slične igre na sreću sa izvlačenjem,

b) elektronske igre na sreću (u daljem tekstu: elektronske igre), u koje spadaju:

1) elektronska tombola,

2) ostale elektronske igre na sreću,

v) posebne igre na sreću, u koje spadaju:

1) igre u kazinima,

2) kladioničke igre,

3) igre na sreću na automatima,

4) internet igre na sreću.

(2) Nagradne igre razvrstavaju se na:

a) klasične nagradne igre i

b) nagradne igre koje se priređuju putem telekomunikacionih sistema.

 

Član 6.

(1) Pojmovi iz člana 5. stav 1. ovog zakona imaju sljedeće značenje:

a) lutrijske igre na sreću su igre koje se priređuju javnim izvlačenjem i kod kojih je unaprijed određen fond dobitaka,

b) lutrija je igra u kojoj učesnik posjeduje srećku, koju daje priređivač igre, na kojoj je, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisan određeni broj, a srećka se smatra dobitnom ako se na javnom izvlačenju lutrije, na dan koji je unaprijed određen, izvuku određeni dijelovi broja ili cijeli broj upisan na srećki,

v) ekspres lutrijaje igra u kojoj učesnik ima srećku izdatu od priređivača igre na kojoj su, u skladu sa pravilima igre, već upisani vrsta i iznos dobitka ili određeni broj, a koji su obezbijeđeni u zatvorenom omotu, a srećka predstavlja dobitak ako je na njoj naznačen dobitak, simbol ili broj koji, prema pravilima igre, označava dobitak,

g) instant lutrijaje igra u kojoj učesnik posjeduje srećku, koju daje priređivač igre na kojoj je, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisana vrsta i iznos dobitka ili određeni broj, odnosno simbol koji je prekriven odgovarajućom zaštitom, a koju učesnik uklanja skidanjem – grebanjemzaštite, a srećka se smatra dobitnom ako su na njoj naznačeni dobitak ili broj, odnosno simbol koji, u skladu sa pravilima, označava dobitak,

d) TV tombola, odnosno TV bingo je igra na sreću u kojoj se javno izvlače brojevi i to na dan koji je unaprijed određen i u unaprijed određeno vrijeme, u skladu sa pravilima igre, a posredstvom TV medija,

đ) klasična tombolaje igra na sreću u kojoj učesnik ima tombolsku karticu na kojoj su, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisani brojevi, a učesnik je ostvario dobitak ako su brojevi upisani na kartici izvučeni u izvlačenju koje se ne prenosi posredstvom sredstava javnog informisanja,

e) loto, keno i slične igresu igre u kojima učesnik popunjavanjem listića, koji daje priređivač igre i na kojem su (u skladu sa pravilima igre) unaprijed upisani brojevi, treba da pogodi određenu grupu brojeva, precrtavajući ih po sopstvenom izboru, a listić se smatra dobitnim ako brojevi ili neki od njih, koji su na listiću precrtani, odgovaraju brojevima izvučenim na javnom izvlačenju i ako su ispunjeni drugi uslovi u skladu sa pravilima igre,

ž) toto i sportska prognozaje igra u kojoj učesnik, popunjavanjem listića koji daje priređivač igre na kojem su označeni takmičarski parovi, pogađa rezultat sportske i druge utakmice za svaki takmičarski par, koristeći oznake predviđene pravilima igre, a listić se smatra dobitnim ako je učesnik pogodio sve rezultate ili pravilima igre predviđen broj rezultata, pod uslovom da su oznake za rezultate upisane, odnosno precrtane na talonu i kuponu i ako su ispunjeni drugi uslovi u skladu sa pravilima igre,

z) fonto i slične igreputem telefona i sličnih medija su igre u kojima se učesniku, na njegov poziv i putem „Short Message Service“ poruka (u daljem tekstu: SMS), po ispunjenju i drugih uslova (ako su oni predviđeni pravilima igre), dodjeljuje određeni broj ili druga jedinstvena oznaka, ili je učesnik sam bira, a učesnik je ostvario dobitak ako je dodijeljeni broj ili druga jedinstvena oznaka izvučena na izvlačenju u skladu sa pravilima igre,

i) elektronske igre na sreću su igre koje se priređuju putem terminala za igru, a kod kojih se izvlačenje, odnosno organizovanje igre obavlja putem elektronskog ili mehaničkog generatora slučajnosti i rezultat se prenosi elektronski, a fond dobitaka ne mora biti unaprijed određen,

j) elektronska tombola je igra na sreću kod koje tikete (srećke) proizvodi igrač na terminalu ili automatu, izvlačenje obavlja centralni kontrolni i informacioni sistem priređivača, putem elektronskog ili mehaničkog generatora slučajnosti, a rezultat se (u skladu sa pravilima igre) elektronski prenosi na terminale i prikazuje igračima,

k) ostale elektronske igre na sreću su sve one igre na sreću koje nisu posebno uređene ovim zakonom i sprovode se na elektronskoj osnovi,

l) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog ili protiv priređivača i očekuju dobitak, u zavisnosti od visine svog uloga i pravila igre,

lj) igre u kazinima su igre koje igrači igraju protiv kazina ili jedan protiv drugoga u skladu sa međunarodnim pravilima, na stolovima za igru sa:

1) kuglicama (na primjer, kao što su igre: „rullette“, „boule“, „dvadeset tri“ i slične igre),

2) kockicama (na primjer, kao što su igre „craps“ i slične igre),

3) kartama (na primjer, kao što su igre: „baccarat“, „trente-guarante“, „black-jack“, „punto banco“, „mini-punto banco“, „chemin de fer“, „carriben poker“, „texas holdem poker“ i slične igre),

m) kladioničke igresu igre u kojima se učesnici, u skladu sa pravilima igre, klade na rezultate različitih sportskih i drugih događaja:

1) klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja,

2) klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja,

3) ostala sportska klađenja,

n) igre na sreću na automatima su igre koje se priređuju na automatima, elektronskim ruletima i drugim aparatima sa višestrukim ulogom i dobitkom (engleski termin koji se još koristi je „multiplayer“)automatima za igre na sreću sa višestrukim ulogom i dobitkom („multiplayer“) smatraju se mehanički, elektronski ili slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost dobitka; u slučaju da na jednom automatu istovremeno može da igra više igrača, svako mjesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom,

nj) internet igre na sreću su posebne igre na sreću, u kojima učesnik može da učestvuje putem globalne internet mreže (engl. GIN).

(2) Pojmovi iz člana 5. stav 2. ovog zakona imaju sljedeće značenje:

a) klasičnim nagradnim igrama smatraju se igre koje se priređuju radi promocije sopstvenih proizvoda i usluga, pod uslovom da se za učešće u nagradnoj igri ne traži posebna uplata,

b) nagradnim igrama koje se priređuju putem telekomunikacionih sistema smatraju se igre koje se priređuju javno, putem televizije (na primjer, kao što su: kvizovi, licitacije, kontralicitacije i slične igre), gdje se od učesnika zahtijeva određena uplata koja se vrši posredno – preko telekomunikacionih operatera, sa jasno definisanom cijenom poziva, odnosno SMS poruke, koja se smatra uplatom za učestvovanje u igri.

(3) Igra na sreću, nagradna ili zabavna igra pojedinačno se navodi i opisuje u Katalogu igara na sreću, koji donosi direktor Uprave, uz saglasnost ministra finansija (u daljem tekstu: ministar).

 

Član 7.

(1) Priređivanje igara na sreću je djelatnost od javnog interesa i isključivo pravo Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Pravo priređivanja igara na sreću Republika prenosi na pravna lica koja su registrovana za priređivanje igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač).

(3) Pravo priređivanja lutrijskih igara ima Lutrija Republike Srpske (u daljem tekstu: Lutrija) u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(4) Pravo priređivanja posebnih igara na sreću u kazinima prenosi se ugovorom o koncesiji, koji se zaključuje na osnovu rješenja Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) sa priređivačem koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(5) Pravo priređivanja klasične tombole i internet igara na sreću prenosi se na priređivače putem rješenja o odobrenju (u daljem tekstu: licenca), koje donosi direktor Uprave, a koje podliježe reviziji po isteku roka od pet godina od donošenja rješenja.

(6) Pravo priređivanja elektronskih igara, kladioničkih igara i igara na sreću putem automata prenosi se na priređivače putem licence, koju donosi direktor Uprave, a koja podliježe reviziji po isteku roka od deset godina od donošenja rješenja.

(7) Pravno lice kojem je dato pravo priređivanja igara na sreću to pravo ne može prenijeti na druga lica.

 

Član 8.

(1) Dobici od igara na sreću mogu biti u novcu, robi, uslugama ili pravima.

(2) Isplatu dobitaka od igara na sreću garantuje priređivač cjelokupnom svojom imovinom.

(3) Republika ne garantuje za isplatu dobitaka koje učesnici ostvare u igrama na sreću.

 

Član 9.

(1) Za priređivanje igara na sreću, priređivači plaćaju naknade koje su utvrđene ovim zakonom i koje predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske.

(2) Raspodjela prihoda iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu uredbe Vlade, kojom se uređuju kriterijumi za utvrđivanje korisnika i način raspodjele sredstava.

(3) Prioritet u finansiranju imaju projekti i programi koji:

a) se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću,

b) se bave problemima i zadovoljavanjem potreba lica sa invaliditetom,

v) se bave kulturom,

g) se bave vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine,

d) doprinose razvoju sporta,

đ) doprinose borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti i

e) se bave razvojem civilnog društva.

(4) Za finansiranje organizacija koje se bave djelatnostima iz stava 3. ovog člana izdvaja se najmanje 50% od ostvarene dobiti Lutrije, a koja pripada Akcijskom fondu Republike Srpske, koji je sredstva dužan uplatiti u budžet Republike Srpske.

 

Član 10.

(1) Zabranjeno je:

a) učestvovanje u inostranim igrama na sreću, u slučaju u kojem bi se ulozi plaćali na teritoriji Republike,

b) prikupljanje uloga u Republici za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu,

v) prodaja, držanje, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećaka i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike,

g) držanje sredstava za igre na sreću (automata, terminala, stolova za igre na sreću, bubnjeva, žetona i slično) bez licence, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću u svojim registrovanim poslovnim jedinicama, u kojima tim sredstvima mogu imati pristup fizička lica i u kojima se može organizovati neka od igara na sreću bez odobrenja Uprave,

d) organizovanje takmičenja u igrama na sreću bez posjedovanja licence,

đ) organizovanje igara kod kojih učesnici uplaćuju određene novčane iznose učesnicima koji su se prije njih uključili u igru i očekuju plaćanje određenih novčanih iznosa od učesnika koji bi se poslije njih uključili u takvu igru (novčani lanac i drugo), kao i primanja drugih uplata i obećanje dobitaka suprotno članu 6. ovog zakona,

e) organizovano priređivanje internet igara na sreću na javnim mjestima (a pod tim mjestima se podrazumijevaju naročito: ugostiteljski objekti, svi prostori u kojima se priređuju igre na sreću, poslovni prostori bilo koje namjene i slični objekti) i postavljanje personalnih računara ili uređaja koji imaju pristup internetu na javna mjesta sa ciljem priređivanja i igranja internet igara na sreću,

ž) uvezivanje terminala za elektronske igre i automata za igre na sreću u  jednu mrežu u svrhu formiranja „jack pota“ i

z) korištenje riječi lutrija, loto, bingo, kao i drugih naziva lutrijskih igara na sreću u nazivu igre na sreću koja u smislu ovog zakona ne spada u lutrijsku igru.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. tačka v) ovog člana, dozvoljeno je da pojedinac posjeduje srećke i tikete (listiće) inostranih igara na sreću radi ličnog učestvovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inostranstvu.

 

Član 11.

(1) Licu mlađem od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću iz člana 5. stav 1. ovog zakona.

(2) Licu mlađem od 18 godina zabranjen je ulaz u kazina, igračnice, prostore u kojima se priređuje klasična tombola, kladionice i automat klubove.

(3) Provjeru činjenica iz st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju sumnje, vrši priređivač uvidom u lične isprave.

(4) Priređivač igara na sreću dužan je na vidnom mjestu istaknuti odredbe iz stava 1. i 2. ovog člana u svim poslovnim jedinicama.

 

Član 12.

Priređivači igara na sreću dužni su u svom poslovanju postupati u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Član 13.

 

(1) Priređivači i zaposlena lica kod priređivača dužni su držati u tajnosti podatke o igračima i njihovom učestvovanju u igri, uključujući i podatke o njihovim dobicima i gubicima.

(2) Obaveza čuvanja tajnosti podataka iz stava 1. ovog člana nije povrijeđena u slučajevima u kojima, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreska tajna, ne postoji obaveza čuvanja poreske tajne i u slučajevima kada je priređivač dužan postupiti u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

(3) Priređivač je dužan, na zahtjev igrača, izdati potvrdu na njegovo ime o njegovim ostvarenim dobicima, voditi evidenciju o izdatim potvrdama i čuvati je pet godina nakon godine u kojoj je potvrda izdata.

 

Član 14.

Zabranjeno je objavljivati oglase i reklame u vezi sa igrom na sreću u radijskim i televizijskim programima namijenjenim za djecu i maloljetnike, niti u štampanim medijima namijenjenim za djecu i maloljetnike.

 

II     OPŠTI USLOVI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

Član 15.

(1) Priređivanje igara na sreću mogu obavljati pravna lica sa sjedištem na teritoriji Republike, čiji osnivači, odnosno odgovorno lice nisu osuđivani za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti saobraćaja i ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

(2) Prilikom dodjele koncesije, odnosno licence procjenjuje se:

a) djelatnost, poslovi, dosadašnja poslovanja i bonitet pravnog lica,

b) ispunjavanje poreskih i drugih obaveza od pravnih lica i njihovih vlasnika,

v) zasićenost ponude igara na sreću u Republici, odnosno u pojedinoj jedinici lokalne samouprave i

g) obim priređivanja igara na sreću iz aspekta dopunjavanja turističke ponude.

 

Član 16.

(1) Za dodjelu koncesije, odnosno davanje licence, pravno lice je obavezno posjedovati minimalni osnovni kapital u sljedećim iznosima za priređivanje:

a) klasične tombole – minimalno 200.000 KM,

b) igara na sreću u kazinu – minimalno 2.000.000 KM,

v) elektronskih igara na sreću – minimalno 50.000 KM,

g) kladioničkih igara – minimalno 500.000 KM,

d) igara na sreću putem automata – minimalno 500.000 KM i

đ) internet igara na sreću – minimalno 1.000.000 KM.

(2) Ako pravno lice, odnosno priređivač podnosi zahtjev za dobijanje licence za priređivanje više vrsta igara na sreću, dužan je imati kumulativni iznos minimalnog osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana za svaku dobijenu licencu.

(3) Pravno lice kojem je dodijeljena koncesija, odnosno data licenca dužno je da u periodu važenja koncesije, odnosno licence održava iznos osnovnog kapitala u visini koja je propisana u st. 1. i 2. ovog člana.

 

Član 17.

(1) Za dobijanje licence plaća se jednokratna naknada za priređivanje u sljedećim iznosima:

a) za klasičnu tombolu – naknada je 50.000 KM,

b) za elektronske igre na sreću u igračnici – naknada je 100.000 KM,

v) za kladioničke igre na sreću – naknada je 100.000 KM,

g) za igre na sreću na automatima – naknada je 100.000 KM i

d) za internet igre na sreću – naknada je 200.000 KM.

 (2) Naknade iz stava 1. ovog člana plaćaju se prilikom dobijanja licence i ne vraćaju se priređivaču u slučaju da priređivač ne koristi licencu.

 

Član 18.

(1) Licencu iz člana 7. st. 5. i 6. ovog zakona donosi direktor Uprave na zahtjev priređivača.

(2) Istekom roka iz člana 7. st. 5. i 6. ovog zakona licenca se, na zahtjev priređivača, može produžiti za narednih pet, odnosno deset godina ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se Upravi najkasnije šest mjeseci prije isteka roka na koji je licenca data.

(4) Za dobijanje, odnosno produženje licence, priređivač, pored opštih, mora ispunjavati i zakonom propisane posebne uslove u pogledu prostora, kadra i opreme.

 

Član 19.

Licenca za priređivanje igara na sreću obavezno sadrži:

a) poslovno ime i sjedište pravnog lica,

b) vrste igara na sreću koje se mogu priređivati,

v) datum početka priređivanja igara na sreću,

g) period trajanja licence,

d) odredbe o drugim pravima i obavezama priređivača igre na sreću i

đ) visinu i vrstu plaćanja naknade za dodjelu licence.

 

Član 20.

(1) Licenca se oduzima priređivaču igre na sreću ako:

a) je izdata na osnovu neistinitih podataka,

b) nije počeo sa priređivanjem igara u roku određenom u licenci,

v) se utvrdi da je prestao ili izostao jedan od uslova neophodnih za dobijanje licence,

g) ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,

d) netačno prikazuje ostvareni promet,

đ) pozajmljuje novac igračima,

e) ne održava vrijednost osnovnog kapitala propisanu ovim zakonom.

(2) Licenca se oduzima rješenjem o ukidanju koje donosi direktor Uprave, nakon utvrđivanja ispunjenosti jednog ili više uslova za oduzimanje licence iz stava 1. ovog člana.

 

Član 21.

Priređivač igara na sreću, imalac licence iz člana 7. st. 5. i 6. ovog zakona, priređuje igre na sreću u svojim registrovanim poslovnim jedinicama na osnovu posebnog rješenja o odobrenju (u daljem tekstu: odobrenje), koje donosi direktor Uprave u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

 

Član 22.

Priređivači igara na sreću dužni su, u svrhu nadzora, posjedovati odgovarajući računarski sistem koji obezbjeđuje pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću i koji ima mogućnost povezivanja sa Centralnim računarskim sistemom Uprave.

 

III  LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU

Član 23.

(1) Pravo priređivanja lutrijskih igara, osim klasične tombole, ima Lutrija.

(2)  Lutrija priređuje lutrijske igre klasičnim putem i putem drugih telekomunikacionih sredstava.

(3) Lutrijske igre Lutrija može realizovati u poslovnoj saradnji i sa drugim licima koji su registrovani za promet robe i usluga, odnosno može u okviru poslovne saradnje povjeriti distribuciju srećaka i drugih sredstava za priređivanje lutrijskih igara na sreću tim licima.

(4) Lutrijske igre Lutrija može priređivati u saradnji sa pravnim licima koji imaju pravo priređivanja lutrijskih igara na sreću u drugom entitetu ili u drugim državama.

(5) Lutrija može biti član međunarodnih udruženja koja okupljaju priređivače lutrijskih igara.

 

Član 24.

(1) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obaveza, Lutrija je dužna godišnje, najkasnije do 31. januara za tekuću godinu, dostaviti Upravi bankarsku garanciju banke sa sjedištem u Republici ili filijale banaka iz Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Banka), u iznosu od najmanje 25% ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za tu godinu.

(2) Uprava aktivira bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana, u slučaju neplaćanja obaveza utvrđenih ovim zakonom, najkasnije istekom pet dana od dana kada je priređivač bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igara na sreću.

 

Član 25.

Uslovi za priređivanje pojedine lutrijske igre utvrđuju se pravilima koja donosi Lutrija, za svaku vrstu igre pojedinačno, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave.

 

Član 26.

(1)Učesnik u lutrijskoj igri je fizičko lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj lutrijskoj igri (kolu ili seriji), u skladu sa pravilima te lutrijske igre.

(2) Učesnik u lutrijskim igrama u kojima se učestvovanje u igri dokazuje posjedovanjem potvrde o uplati je imalac takve potvrde, ako su podaci na potvrdi o uplati identični snimljenim na mikrofilmu, magnetnim medijima ili ako su registrovani u centralnom kompjuterskom sistemu kod priređivača lutrijske igre.

(3) Učesnik u lutrijskim igrama – lutrije, instant i ekspres lutrije je imalac nesporne, bitno neoštećene srećke koju je izdao priređivač lutrijske igre.

 

Član 27.

(1) Pravila lutrijske igre obavezno sadrže:

a) poslovno ime i sjedište priređivača,

b) naziv organa priređivača koji je donio odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke,

v) naziv, opis i vrijeme trajanja lutrijske igre,           

g) uslove za učestvovanje u igri,

d) mjesto u kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se prodaju srećke,

đ) pojedinačnu cijenu srećke (kombinacije) i krajnji rok uplate za učestvovanje u igri,

e) količinu i novčanu vrijednost emisije srećaka,

ž) utvrđivanje visine fonda i vrste dobitaka,

z) opis srećke, uplatnog listića ili potvrde o uplati,

i) način, postupak i kontrolu izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitka,

j) način objavljivanja fonda dobitaka, pojedine vrijednosti dobitaka i rezultata igre,

k) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste i

l) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja.

(2) Pravila lutrijske igre ne mogu se mijenjati nakon početka prodaje srećaka određenog kola ili serije te lutrijske igre.

 

Član 28.

Prije početka određenog kola ili serije lutrijske igre, priređivač lutrijskih igara obavezan je da pravila te lutrijske igre javno objavi u najmanje jednom dnevnom štampanom listu, dostupnom na teritoriji na kojoj se srećke prodaju, a licima zainteresovanim za učestvovanje u toj lutrijskoj igri da omogući da se na prodajnim mjestima upoznaju sa pravilima igre.

 

Član 29.

(1) U lutrijskim igrama u kojima se dobitne kombinacije utvrđuju izvlačenjem izvlačenje je javno i mora se obavljati pred Komisijom, sastavljenom od najmanje tri člana koje imenuje Lutrija.

(2) Prije početka izvlačenja, priređivač lutrijske igre je dužan da pred komisijom iz stava 1. ovog člana utvrdi i objavi ukupnu uplatu i broj prodatih srećaka za tu lutrijsku igru.

 

 Član 30.

(1) Direktor Uprave može, na zahtjev priređivača, odobriti promjenu mjesta ili dana izvlačenja dobitaka određene lutrijske igre najduže za 30 dana od dana kada je bilo utvrđeno izvlačenje koje se odlaže.

(2) Promjenu mjesta ili odgađanje dana izvlačenja dobitka priređivač lutrijskih igara je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila o priređivanju te lutrijske igre.

(3) Ako se u slučaju iz stava 1. ovog člana odgodi dan izvlačenja dobitaka, priređivač lutrijskih igara može da nastavi prodaju srećaka do dana određenog za novo izvlačenje.

(4) Ako se mijenja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka ili drugi kvarovi), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 časa, a priređivač lutrijskih igara je dužan da o tome obavijesti Upravu.

(5) Priređivanje lutrijskih igara, kola ili serije pojedine igre za koju je počeo da prodaje srećke, odnosno tikete, priređivač lutrijskih igara može otkazati samo uz saglasnost Uprave i pod uslovom da uplaćeni novac od prodaje srećaka, odnosno tiketa vrati igračima.

 

Član 31.

(1) O toku izvlačenja dobitaka za svaku lutrijsku igru pojedinačno vodi se zapisnik, koji potpisuju članovi Komisije.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitaka, broj prodatih srećaka, listića i kartica i broj neprodatih srećaka, listića i kartica, odnosno ukupnu uplatu u tom kolu ili seriji, izvučene dobitne kombinacije i moguće primjedbe učesnika u igri.

(3) Zapisnik o toku izvlačenja priređivač lutrijskih igara dostavlja Upravi najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja.

 

Član 32.

Konačne izvještaje o rezultatima izvlačenja i iznosu dobitaka priređivač lutrijske igre je dužan da objavi na prodajnim mjestima i dnevnom štampanom listu u kojem je objavio pravila lutrijske igre najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja.

 

Član 33.

(1) Fond dobitaka u lutrijskim igrama iznosi najmanje 50% od primljenih uplata za učestvovanje u toj igri.

(2) Iznos fonda dobitaka u pojedinoj lutrijskoj igri iz stava 1. ovog člana po pojedinom kolu ili seriji te lutrijske igre obavezan je da objavi prije izvlačenja dobitaka.

(3) Fond dobitaka iz stava 1. ovog člana vraća se kao dobitak igračima.

 

Član 34.

(1) Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje robnih i drugih dobitaka u lutrijskim igrama obavlja se u roku određenom pravilima lutrijske igre, koji ne može biti duži od 60 dana od objavljivanja konačnog izvještaja o rezultatima te igre.

(2) Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, Komisija utvrđuje koji dobici u tom kolu ili seriji nisu bili isplaćeni, odnosno preuzeti, koja je njihova vrijednost i o tome sastavlja zapisnik, koji potpisuju članovi Komisije.

(3) Ako dobitnik u lutrijskim igrama ne zatraži dobitak od priređivača lutrijske igre u roku iz stava 1. ovog člana, iznos tog dobitka prenosi se u sljedeća kola, seriju, za dobitke u drugim igrama, ili se koristi za povećanje fonda dobitaka.

(4) Zapisnik iz stava 2. ovog člana dostavlja se Upravi najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka za isplatu, odnosno podjelu dobitaka.

 

Član 35.

(1) Za priređivanje lutrijskih igara plaća se naknada u iznosu od 5% na osnovicu koju čini ukupna vrijednost svih prodatih srećaka, tiketa, listića i kartica.

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti  do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

IV KLASIČNA TOMBOLA

Član 36.

(1) Licenca za priređivanje klasične tombole iz člana 7. stav 5. ovog zakona daje se pravnom licu koje, pored uslova iz člana 16. stav 1. tačka a) i člana 17. stav 1. tačka a) ovog zakona, ispunjava i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje licence iz stava 1. ovog člana, pravno lice dužno je dostaviti:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuje klasična tombola,

g) dokaz o pravu vlasništva ili pravu korišćenja opreme za priređivanje klasične tombole,

d) dokaz da se protiv ovlašćenih lica ne vodi krivični postupak,

đ) pravila igre,

e) dokaz o uplati naknade iz člana 17. tačka a) ovog zakona i

ž) dokaz Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) o izmirenim poreskim obavezama.

(3) Pravila igre se javno objavljuju i dostupna su svakom igraču u svim poslovnim jedinicama u kojima se priređuje klasična tombola.

 

Član 37.

(1) Odobrenje za priređivanje klasične tombole iz člana 21. ovog zakona daje se pravnom licu koje posjeduje licencu iz člana 36. ovog zakona za svaku poslovnu jedinicu, odnosno svako mjesto priređivanja klasične tombole, i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan dostaviti:

a) pravila igre,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuje tombola zatvorenog tipa i

v) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za priređivanje klasične tombole u tom poslovnom prostoru.

 

Član 38.

(1) Klasična tombola može se priređivati samo u posebno uređenim prostorijama, prilagođenim za priređivanje ove vrste igara, koje su vlasništvo priređivača ili za koje priređivač ima pravo korišćenja.

(2) Klasična tombola može se priređivati isključivo putem tombolskih kartica, koje je evidentirala i odobrila Uprava i po cijeni koja je utvrđena podzakonskim aktom Uprave.

(3) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač klasične tombole dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence, dostaviti bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje igre na sreću u skladu sa ovim zakonom.

(4) Uprava će aktivirati bankarsku garanciju iz stava 3. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza iz ovog zakona, najkasnije istekom pet dana od dana kada je priređivač klasične tombole bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

(5) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje prostorne i tehničke uslove za priređivanje klasične tombole, te način evidentiranja i cijenu tombolskih kartica.

 

Član 39.

(1) Za priređivanje klasične tombole priređivač plaća naknadu u iznosu od 5% na osnovicu koju čini ukupna vrijednost prodatih tombolskih kartica.

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 40.

(1)Neprofitne organizacije sa sjedištem na teritoriji Republike mogu jednom godišnje priređivati klasičnu tombolu radi prikupljanja sredstava za ostvarivanje svojih programskih ciljeva.

(2) Klasična tombola iz stava 1. ovog člana se može priređivati nakon prethodno pribavljenog rješenja kojim se odobrava priređivanje ove tombole, a koje donosi direktor Uprave.

(3) Tombolske kartice za igru iz stava 2. ovog člana mogu se prodavati najduže 30 dana od dana dostavljanja rješenja priređivaču.

(4) Ukupna vrijednost izdatih tombolskih kartica u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od 80.000 KM.

 

Član 41.

Uz zahtjev za dobijanje rješenja o odobrenju, priređivač iz člana 40. stav 1. ovog zakona dužan je da priloži:

a) rješenje o registraciji,

b) pravila igre na sreću i

v) plan igre, koji treba da sadrži najmanji broj tombolskih kartica koje priređivač treba da proda da bi se osigurala isplata dobitaka i plaćanje obaveza.

 

Član 42.

(1) Priređivač iz člana 40. stav 1. ovog zakona dužan je da u korist budžeta Republike Srpske uplati naknadu u iznosu od 5% od ukupne uplate u toj igri.

(2) Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od sedam dana od dana objavljivanja izvlačenja dobitaka, do kada je priređivač iz člana 40. stav 1. ovog zakona dužan da Upravi dostavi i izvještaj o konačnom obračunu i dokaz o uplati.

 

V     ELEKTRONSKE IGRE NA SREĆU

 

Član 43.

(1) Licenca za priređivanje elektronskih igara na sreću u igračnicama iz člana 7. stav 6. ovog zakona daje se pravnom licu koje, pored uslova iz člana 16. stav 1. tačka v) i člana 17. stav 1. tačka b) ovog zakona, ispunjava i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za dodjelu licence iz stava 1. ovog člana, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) poslovni plan,

g) dokaze o vlasništvu ili pravu korišćenja i o veličini prostora u kojem će se priređivati elektronske igre, odnosno igračnice, ako ih posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva,

d) dokaz o uplati naknade iz člana 17. tačka b) ovog zakona,

đ) dokaz o vlasništvu ili o pravu korišćenja uređaja za igre na sreću i cjelokupne opreme za igre na sreću,

e) podatke o licima koja vode poslove i dokaz o njihovom stručnom obrazovanju i osposobljenosti za obavljanje poslova u igračnici,

ž) pravila igre za svaku vrstu igre koja se priređuje i uslovi učestvovanja u igri,

z) dokaz da se protiv osnivača ili odgovornih lica ne vodi krivični postupak,

i) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova i

j) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

(3) Podnosilac zahtjeva za dobijanje licence prilaže dokaze iz stava 2. tačka g) ovog člana za prvo otvaranje igračnice najkasnije u roku od 45 dana od dana izdavanja licence.

(4) U slučaju da podnosilac zahtjeva za dobijanje licence ne postupi u roku iz stava 3. ovog člana, direktor Uprave poništava izdatu licencu.

 

Član 44.

(1) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač elektronskih igara dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence dostaviti Upravi bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara u skladu sa ovim zakonom.

(2) Uprava će aktivirati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza iz ovog zakona, najkasnije istekom pet dana od dana kada je priređivač elektronskih igara bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

 

Član 45.

(1) Odobrenje za priređivanje elektronskih igara iz člana 21. ovog zakona daje se pravnom licu koje posjeduje licencu iz člana 43. stav 1. i člana 46. stav 1. ovog zakona za svaku poslovnu jedinicu i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stava 1. ovog člana, priređivač elektronskih igara dužan je dostaviti i:

a) pravila igre,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuju elektronske igre u slučaju kada se elektronske igre priređuju u igračnici, 

v) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za priređivanje elektronskih igara u tom poslovnom prostoru i

g) dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja i tehničkoj ispravnosti terminala na kojima se priređuju elektronske igre.

(3) Priređivač elektronskih igara dužan je pravila te igre objaviti u svakoj prostoriji u kojoj se priređuju elektronske igre.

 

Član 46.

(1) Licencu za priređivanje elektronskih igara u drugim objektima, pored ispunjenosti uslova iz člana 16. stav 1. tačka v) ovog zakona, može dobiti priređivač koji posjeduje licencu za priređivanje klasične tombole, koncesiju za priređivanje igara na sreću u kazinu, licencu za priređivanje kladioničkih igara na sreću ili licencu za priređivanje igara na sreću putem automata.

(2) Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stava 1. ovog člana, priređivač elektronskih igara dužan je dostaviti i:

a) pravila igre,

b) dokaz o osnovnom kapitalu iz člana 16. stav 1. tačka v) ovog zakona, 

v) dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja i tehničkoj ispravnosti terminala na kojima se priređuju elektronske igre.

(3)  Uprava, uz licencu i odobrenje iz stava 1. ovog člana i čl. 43. i 45. ovog zakona, daje i Posebnu oznaku, koja sadrži podatke o: priređivaču, lokaciji, roku važenja i serijskom broju, a koju je priređivač elektronskih igara dužan istaći u originalnom dokumentu, na vidno mjesto u prostoriji u kojoj se priređuju elektronske igre na sreću.

 

Član 47.

(1) Elektronske igre priređuju se putem terminala, koji moraju ispunjavati uslove tehničke ispravnosti u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Priređivač elektronskih igara obavezan je da svaki terminal za priređivanje elektronskih igara označi posebnom naljepnicom koju daje Uprava, uz posebnu naknadu od 20 KM, na period od godinu dana.

(3) Priređivač elektronskih igara dužan je da prijavi Upravi, najkasnije sedam dana prije, svako stavljanje u upotrebu, povlačenje iz upotrebe i premještanje terminala, a ova obaveza ne odnosi se na tehničke kvarove i servis.

(4) Priređivač elektronskih igara dužan je da za svaki novi terminal koji stavlja u upotrebu dostavi Upravi:

a) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se nalazi,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja terminala i

v) potvrdu o tehničkom pregledu.

(5) Terminali su povezani u jednu elektronski kontrolisanu mrežu, a rezultat igre formira se pomoću generatora slučajnosti na jednom centralnom serveru.

(6) Igračnice koje su priključene na centralni server moraju biti u mogućnosti da pomoću supservera memorišu rezultate izvlačenja.

(7) Priređivač ima centralni kontrolni i informacioni sistem koji omogućavaju povezivanje sa informacionim sistemom Uprave i ovaj nadzor omogućava centralno umrežavanje svih terminala jednog priređivača.

(8) Rezultati izvlačenja koji se odnose na određene igre stoje u isto vrijeme na raspolaganju svim igračima koji učestvuju u igri na terminalima.

 

Član 48.

(1) Učesnici u elektronskim igrama su fizička lica koja ispunjavaju uslove za učestvovanje u ovim igrama na sreću u skladu sa pravilima pojedine igre.

(2) Pravo na učešće u elektronskim igrama stiče se uplatom uloga za igru na terminalu ili na blagajni priređivača.

 

Član 49.

(1) Elektronske igre mogu se priređivati u posebno uređenim prostorijama – igračnicama, odnosno mjestima za priređivanje klasične tombole, kazinu, kladionici ili automat klubu.

(2) Jedna igračnica ima najmanje deset terminala, a ukupna površina može biti najmanje 30 m2.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako se elektronske igre priređuju na osnovu licence iz člana 46. stav 1. ovog zakona, priređivač može postaviti najviše pet terminala u svako od mjesta za priređivanje koje posjeduje odobrenje za priređivanje elektronskih igara na sreću.

(4) Priređivač elektronske igre dužan je na vidljivom mjestu istaknuti pravila igre.

(5) Igračnica ima blagajnu i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(6) Igračnica može imati mjenjačnicu i odvojen prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u kojem se poslužuju pića i napici, kao i odvojen ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i poslužuju jela.

(7) Radno vrijeme igračnice iznosi 18 sati dnevno, nezavisno od toga da li je taj dan zakonom i drugim propisima određen kao neradni dan.

(8) Priređivač elektronskih igara obavezan je da obezbijedi u igračnici neprekidni video-nadzor sa snimanjem.

(9) Priređivač elektronskih igara obavezan je da čuva dokumentaciju o snimanju najmanje 15 dana, a na zahtjev Uprave i duže.

(10) Podaci iz dokumentacije iz stava 9. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu.

(11) Priređivač elektronskih igara obavezan je da osigura ličnu zaštitu igračima i posjetiocima.

(12) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje prostorne i tehničke uslove za igračnice, te uslove i način priređivanja elektronskih igara na sreću.

 

Član 50.

Za stavljanje u upotrebu terminala za priređivanje elektronskih igara primjenjuju se tehnički uslovi propisani ovim zakonom za priređivanje igara na sreću na automatima.

 

Član 51.

(1) Za priređivanje elektronskih igara u igračnici priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti naknadu od 100 KM mjesečno, po terminalu, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Za priređivanje elektronskih igara na osnovu licence iz člana 46. stav 1. ovog zakona, priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti naknadu od 200 KM mjesečno po terminalu, do 15.  u mjesecu za prethodni mjesec.

 

VI IGRE NA SREĆU U KAZINU

 

Član 52.

(1) U kazinima se mogu priređivati igre na sreću iz člana 5. stav 1. tačka b) i tačka v) podt. 1), 2) i 3) ovog zakona.

(2) Odluku o dinamici dodjele koncesija za priređivanje igara na sreću putem kazina i broj koncesija donosi Vlada na prijedlog Ministarstva.

 

Član 53.

Za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinu primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuje oblast koncesija i ovog zakona.

 

Član 54.

(1) Za dodjelu koncesije priređivač igara na sreću u kazinu je obavezan da ispuni, pored opštih uslova iz člana 16. stav 1. tačka b) ovog zakona, i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač igara na sreću u kazinu dužan je u periodu trajanja koncesije, godišnje, najkasnije do 31. januara, dostaviti Upravi bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara u skladu sa ovim zakonom.

(3) Uprava će aktivirati bankarsku garanciju iz stava 2. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza iz ovog zakona, najkasnije istekom pet dana od dana kada je priređivač igara na sreću u kazinu bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

(4) Koncesionar je dužan dnevno u blagajni kazina imati riziko-depozit od najmanje 50.000 KM.

(5) Jednokratna koncesiona naknada za priređivanje igara na sreću u kazinu iznosi najmanje 500.000 KM i plaća se prilikom zaključenja ugovora o koncesiji.

 

Član 55.

(1) Postupak dodjele koncesije za priređivanje igara na sreću iz člana 7. stav 4. ovog zakona pokreće se javnim pozivom, koji se raspisuje u najmanje jednom štampanom dnevnom listu, dostupnom na cijeloj teritoriji Republike.

(2) Poziv iz stava 1. ovog člana raspisuje i postupak sprovodi Ministarstvo radi zaključivanja ugovora o koncesiji.

(3) Rješenje o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

(4) Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana, ugovor o koncesiji zaključuje Ministarstvo.

(5) Koncesija se ne može prenijeti.

(6) Koncesija se dodjeljuje na period od deset godina sa pravom produženja za narednih deset godina.

(7) Postupak produženja koncesionog ugovora vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se uređuje oblast koncesija.

(8) Ugovor o koncesiji se može otkazati, a otkazni rok traje 90 dana.

 

Član 56.

Uz prijavu na javni poziv za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinima, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji pravnog lica,

v) poslovni plan pravnog lica,

g) dokaze o vlasništvu ili pravu korišćenja i o veličini prostora u kojem će se priređivati igre na sreću, ako ih posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno idejni projekat objekta, čija izgradnja treba da počne i da se završi najkasnije dvije godine nakon dobijanja koncesije,

d) navođenje vrste i obima igara,

đ) pravila za svaku vrstu igre koja će se priređivati, uslovi za učestvovanje u igri, visina uloga u igri, cijena žetona ili kreditnog poena u igri na automatima, s opisom načina evidentiranja u total-registru automata i krajnji rok naplate za učestvovanje u igri,

e) podatke o licima koja vode poslove i dokaz o njihovom stručnom obrazovanju i osposobljenosti za obavljanje poslova u kazinu,

ž) pravila kazina,

z) podatke o vrsti i broju aparata za igre i pomagala za igru, sa detaljnim podacima za njihovu identifikaciju,

i) dokaz da se protiv ovlašćenih lica i osnivača ne vodi krivični postupak,

j) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama,

k) dokaz o ranijem iskustvu, preporuke i odobrenja koja je posjedovao,

l) izjavu priređivača da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inostranstvu i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza,

lj) dokaz o poreskim obavezama vlasnika i lica povezanih sa vlasničkom i menadžerskom strukturom, ukoliko je pravno lice novi pravni subjekat, i

m) prijedlog koncesione naknade.

 

Član 57.

Ugovor o koncesiji, pored elemenata utvrđenih propisom kojim se uređuje oblast koncesija, obavezno sadrži i:

a) vrstu igara na sreću koje se mogu priređivati,

b) datum počinjanja priređivanja igara na sreću,

v) trajanje koncesije i uslove za njeno oduzimanje,

g) visinu i način plaćanja koncesione naknade,

d) način sprovođenja nadzora i

đ) odredbe o drugim pravima i obavezama ugovornih strana.

 

Član 58.

Ugovor o koncesiji raskinuće se ako:

a) je koncesija dodijeljena na osnovu neistinitih podataka,

b) koncesionar nije počeo da radi u roku utvrđenom u ugovoru kao početak poslovanja,

v) je koncesionar prekinuo rad suprotno odredbama ovog zakona,

g) koncesionar više ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove,

d) koncesionar krši pravila igara na sreću,

đ) koncesionar ne plaća obaveze utvrđene ovim zakonom ili ne isplaćuje dobitke igračima,

e) koncesionar ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,

ž) koncesionar netačno prikazuje ostvareni promet,

z) koncesionar pozajmljuje novac igračima,

i) nadležni organ sazna za činjenice i okolnosti koje su postojale u momentu podnošenja zahtjeva koje prema odredbama ovog zakona predstavljaju prepreku za dodjelu koncesije i

j) koncesionar krši i druge odredbe ugovora o koncesiji.

 

Član 59.

Koncesionar je dužan da, bez odlaganja, obavijesti Upravu o promjeni podatka ili okolnosti koje se odnose na:

a) članove uprave priređivača,

b) druga lica ovlašćena za zastupanje i vođenje poslova koncesionara,

v) identitet lica koje učestvuje u osnovnom kapitalu u pravnom licu i

g) druge okolnosti bitne za poslovanje i rad koncesionara.

 

Član 60.

(1) Direktor Upravemože koncesionaru, na njegov zahtjev, odobriti preseljenje kazina na novu lokaciju.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) dokaz o ispunjavanju prostornih i tehničkih uslova za priređivanje igara na sreću u kazinu,

b) obrazloženje razloga i roka preseljenja i

v) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u koji se traži preseljenje.

(3) Koncesionar je dužan da na novoj lokaciji počne da radi u roku od šest mjeseci od dana dobijanja odobrenja za preseljenje.

(4) Vrijeme za preseljenje ne uračunava se u period trajanja koncesije.

 

Član 61.

(1) Koncesionar može priređivati isključivo igre na sreću u obimu i vrstama utvrđenim u koncesiji.

(2) Za svaki dodatni uređaj za igru, koji nije predviđen dodijeljenom koncesijom, koncesionar je dužan pribaviti odobrenje na način propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

 

Član 62.

(1) Za priređivanje igara na sreću u kazinima plaća se koncesiona naknada koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

(2) Godišnja fiksna naknada po jednom kazinu iznosi 100.000 KM i koncesionar je dužan naknadu prijaviti Upravi i platiti do 31. marta tekuće godine za prethodnu.

(3) Varijabilna naknada za priređivanje igara na sreću u kazinima plaća se mjesečno na prihode od igara na sreću (za svaku igru posebno) i iznosi 10% od utvrđene osnovice koju predstavlja zbir dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igreu kazinu (kumulativno) i za pojedini automat za igre na sreću ili terminal za elektronske igre.

(4) Naknadu iz stava 3. ovog člana koncesionar je dužan prijaviti Upravi i platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Koncesionar je dužan da na propisanim obrascima vodi podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu za igre na sreću, pomoćukojih je izrađena mjesečna osnovica za obračun i plaćanje naknade iz stava 3. ovog člana.

(6) Koncesionar Upravi mjesečno podnosi izvještaje ostvarenih prihoda po vrstama igara.

(7) Podatke iz evidencije, zajedno sa konačnim mjesečnim obračunom i kopijom dokaza o uplati naknade, koncesionar dostavlja Upravi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 63.

(1) Stolovi za igre na sreću u kazinu označavaju se posebnom naljepnicom koju daje Uprava, uz naknadu od 20 KM, na period od godinu dana.

(2) Vrijednost promotivnih žetona u igrama na sreću u kazinu ne može biti veća od vrijednosti najnižeg iznosa žetona propisanog pravilima igre kazina, s tim da ukupna vrijednost promotivnih žetona ne može biti veća od 2% od mjesečnog prihoda kazina.

(3) Promotivne nagradne igre u kazinu su robne i novčane premije koje ne mogu biti veće od 5% od mjesečnog prihoda kazina.

 

Član 64.

(1) Kazino je obavezno uređen tako da prostori za igru, kao i prostori za goste i osoblje kazina u vezi sa igrom budu prostorna cjelina najmanje površine od 500 m2, s tim da kazino ne može imati manje od pet stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama.

(2) Ako se kazino nalazi u hotelu, hotel mora biti kategorisan sa najmanje tri zvjezdice.

(3) Radno vrijeme kazina iznosi 24 sata dnevno, nezavisno od toga da li je taj dan zakonom i drugim propisima određen kao neradni dan.

(4) Ministar donosi pravilnik o načinu obračunavanja osnovice člana 62. stav 3. ovog zakona i načinu evidentiranja obračuna osnovice, kao i o prostornim i tehničkim uslovima za kazino.

 

Član 65.

(1) Uplate i isplate u kazinima vrše se u konvertibilnim markama ili u stranoj valuti ako je takav način plaćanja predviđen ugovorom o koncesiji.

(2) Kazino obavezno ima blagajnu, kao i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(3) Kazino obavezno ima mjenjačnicu i prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u kojem se poslužuju pića i napici, a može imati i ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i poslužuju jela.

(4) Koncesionar je dužan osigurati neprekidni audio-video nadzor u kazinu sa snimanjem koje obezbjeđuje neprekidan i neposredan nadzor.

(5) Koncesionar je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva 30 dana ili na zahtjev Uprave i duže.

(6) Podaci iz dokumentacije iz stava 5. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a koncesionar ih može saopštiti drugim licima u skladu sa zakonom.

(7) Koncesionar je dužan nadzirati igrače i posjetioce da bi se igra mogla odvijati u skladu sa odredbama ovog zakona.

(8) Koncesionar je dužan osigurati ličnu zaštitu igračima i posjetiocima.

 

Član 66.

(1) Pravila igara na sreću za svaku vrstu igre donosi koncesionar, a primjenjuju se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave.

(2) Pravila igara na sreću sastavljaju se na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici i prevede na engleski jezik.

(3) U toku trajanja igre na sreću koju su igrači počeli nakon uplate zabranjeno je mijenjati iznos za učestvovanje u toj igri na sreću.

(4) Koncesionar je dužan da objavi pravila i učini ih dostupnim posjetiocima.

(5) Pravila kazina sadrže:

a) vrste posebnih igara na sreću koje se priređuju u kazinu,

b) uslove za ulazak u kazino (dokaz o identitetu i kontrola posjetilaca),

v) uslove kada je pojedinim igračima zabranjen pristup u kazino ili učešće u igrama na sreću i

g) radno vrijeme kazina.

 

Član 67.

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre koncesionar može zabraniti dalje učestvovanje u igrama i prisustvo u kazinu.

 

Član 68.

(1) Uniformisanim licima dozvoljen je ulaz u kazino samo radi obavljanja službenih poslova.

(2) U kazinu nije dopušteno unošenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.

(3) Priređivač je dužan da obezbijedi nadzor ulaska i izlaska u kazino, sa evidentiranjem posjetilaca i neprekidan audio-video nadzor, odnosno kontrolu recepcije kazina sa snimanjem ulaza i izlaza u kazino.

(4) Uprava kazina može određenim licima, na osnovu procjene, privremeno zabraniti ili ograničiti učestvovanje u igrama na sreću u kazinu.

 

Član 69.

(1) Zaposleni u kazinu koji neposredno učestvuju u priređivanju igara na sreću moraju biti stručno osposobljeni za rad u kazinu.

(2) Zaposlenima u kazinima zabranjeno je učešće u igrama u ulozi igrača u kazinu u kojem su u radnom odnosu.

(3) Zaposleni u kazinu dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli pri obavljanju svog posla.

(4) Zaposlenima u kazinu zabranjeno je da od igrača uzimaju proviziju, poklone ili usluge bilo koje vrste i nije im dozvoljeno da novčano pomažu igrače.

(5) Dopušteno je da igrači daju napojnicu za osoblje kazina, koja se stavlja u posebne kutije predviđene za tu namjenu.

(6) Sa napojnicama se postupa u skladu sa pravilima kazina, koja donosi koncesionar.

(7) Od podjele napojnica izuzeti su članovi uprave kazina i zaposleni na rukovodećim mjestima.

 

VII   KLADIONIČKE IGRE

Član 70.

(1) Licenca za priređivanje kladioničkih igara iz člana 7. stav 6. ovog zakona može se dati pravnom licu koje, pored opštih uslova iz člana 16. stav 1. tačka g) i člana 17. stav 1. tačka v) ovog zakona, ispunjava i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje licence za priređivanje kladioničkih igara, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) poslovni plan pravnog lica,

g) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se nalazi sjedište kladionice,

d) opšta pravila klađenja,

đ) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova,

e) dokaz o pravu vlasništva ili pravu korišćenja opreme za kladioničke igre,

ž) dokaz o uplati naknade iz člana 17. tačka v) ovog zakona i

z) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

(3) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač kladioničkih igara na sreću dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence, Upravi dostaviti bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara u skladu sa ovim zakonom.

(4) Uprava će aktivirati bankarsku garanciju iz stava 3. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza utvrđenih ovim zakonom, najkasnije po isteku pet dana od dana kada je priređivač kladioničkih igara bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

 

Član 71.

(1) Odobrenje za priređivanje kladioničkih igara na sreću iz člana 21. ovog zakona daje se priređivaču koji posjeduje licencu iz člana 70. stav 1. ovog zakona za svaku poslovnu jedinicu, odnosno kladionicu, i koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za davanje posebnog odobrenja iz stava 1. ovog člana, priređivač kladioničkih igara dužan je da priloži i:

a) pravila igre,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuju kladioničke igre,

v) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za priređivanje kladioničkih igara u prostoru i

g) dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja opreme za tu kladionicu.

(3) Uprava, uz licencu i odobrenje iz čl. 70. i 71. ovog zakona, daje i Posebnu oznaku, koja sadrži podatke o: priređivaču, lokaciji, roku važenja i serijskom broju, a koju je priređivač u originalnom dokumentu dužan istaći na vidnom mjestu u svakoj kladionici.

 

Član 72.

Uplate u kladioničkim igrama na sreću vrše se kod priređivača na uplatno-isplatnim mjestima kladionica, putem terminala za klađenje i putem SMS-a.

 

Član 73.

(1) Kladioničke igre priređuju se u posebnim poslovnim prostorijama (kladionicama).

(2) Poslovni prostor kladionice ne može biti manji od 20 m2.

(3) Opis klađenja i uslove za učestvovanje u klađenju priređivač je dužan da propiše pravilima klađenja.

(4) Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice.

(5) Radno vrijeme kladionice može trajati od sedam časova do 23 časa dnevno, nezavisno od toga da li je dan kada kladionica radi, zakonom ili drugim propisom, određen kao neradni dan.

(6) Odredbe člana 68. st. 1. i 2. ovog zakona shodno se primjenjuju i na kladionice.

(7) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje prostorne, tehničke i informatičke uslove i način priređivanja kladioničkih igara na sreću.

 

Član 74.

Zabranjeno je priređivanje klađenja na teritoriji Republike:

a) koja se odnose na rezultate opštih i lokalnih izbora i

b) priređivaču klađenja koji je vlasnik ili suvlasnik nekog sportskog kluba na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja.

 

Član 75.

(1) Za priređivanje kladioničkih igara plaća se naknada u visini od 1.000 KM mjesečno, po kladionici.

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 76.

(1) Čuvanje, registrovanje i evidentiranje podataka o primljenim kladioničkim uplatama vrši se u Centralnom računarskom sistemu priređivača, koji je konstruisan tako da omogućava povezivanje sa računarskim sistemom Uprave u svrhu nadzora, a program za igru je certifikovan od ovlašćene labaratorije za certifikaciju.

(2) Priređivač je dužan čuvati sve dobitne tikete neoštećene, sa serijskim brojem, najmanje tri godine od dana izdavanja tiketa.

 

Član 77.

(1) Terminali za sportsko klađenje predstavljaju posebnu vrstu kladionica preko kojih se priređuju kladioničke igre.

(2) Priređivanje kladioničkih igara putem terminala za sportsko klađenje vrši se u kladionicama, automat klubovima, igračnicama, kazinima ili u ugostiteljskim objektima, s tim da površina prostora za postavljanje jednog terminala ne može biti manja od 2 m2.

(3) Na uslove i postupak dobijanja odobrenja za priređivanje kladioničkih igara putem terminala za sportsko klađenje shodno se primjenjuju odredbe člana 71. ovog zakona.

(4) Terminali su obavezno povezani sa Centralnim računarskim sistemom priređivača iz člana 76. stav 1. ovog zakona, gdje se evidentira svaka uplata izvršena radi učestvovanja u igri.

(5) Terminal je opremljen sa uređajem za primanje novčanica (koristi se i engleski termin: „bill acceptor”), štampačem (engl. „ticket printer“) i mehaničkim brojčanicima.

(6) Terminali za sportsko klađenje imaju posebnu naljepnicu za označavanje, koju daje Uprava, uz naknadu od 20 KM, na period od godinu dana.

(7) Za priređivanje kladioničkih igara putem teriminala za sportsko klađenje priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti mjesečnu naknadu u iznosu od 1.000 KM po terminalu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 78.

(1) Klađenje putem SMS-a je posebna vrsta klađenja kod kojeg igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sistemom bez neposrednog prisustva priređivača.

(2) Klađenje putem SMS -a može se priređivati u kladionici na osnovu odobrenja koje je priređivač dužan pribaviti u skladu sa članom 71. ovog zakona.

(3) Odobrenje iz stava 2. ovog člana smatra se zasebnim uplatno-isplatnim mjestom.

(4) Za priređivanje klađenja putem SMS-a, priređivač plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 1.000 KM do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 79.

(1) Izuzetno od člana 74. tačka b) ovog zakona, neprofitna organizacija koja organizuje sportska takmičenja može da, u prostorima stadiona ili dvorane u kojima se održava takmičenje, jednom godišnje priredi klađenje u vezi sa tim takmičenjem.

(2) Klađenje iz stava 1. ovog člana može se prirediti isključivo na osnovu odobrenja Uprave.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, priređivač prilaže i:

a) statut organizacije,

b) odluku i svrhu organizovanja klađenja,

v) pravila igre i

g) vrijeme priređivanja igre.

(4) Priređivač kladioničkih igara dužan je da u korist budžeta Republike uplati naknadu za priređivanje klađenja u iznosu od 5% od obračunate osnovice, koja se sastoji od ukupnog iznosa primljenih uplata umanjenog za vrijednost isplata.

 

VIII     IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

 

Član 80.

(1) Licenca za priređivanje igara na sreću na automatima iz člana 7. stav 6. ovog zakona može se dati pravnom licu koje, pored opštih uslova iz člana 16. stav 1. tačka d) i člana 17. stav 1. tačka g) ovog zakona, ispunjava i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje licence za priređivanje igara na sreću na automatima, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) dokaz o uplati naknade iz člana 17. tačka g) ovog zakona,

g) opšta pravila igara i

d) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

(3) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač igara na sreću na automatima dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence, Upravi dostaviti bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara utvrđenih ovim zakonom.

(4) Uprava aktivira bankarsku garanciju iz stava 3. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza utvrđenih ovim zakonom, najkasnije po isteku pet dana od dana kada je priređivač igara na sreću na automatima bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

(5) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je svakodnevno obezbijediti riziko-depozit u blagajni od najmanje 100 KM po automatu.

 

Član 81.

(1) Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima iz člana 21. ovog zakona daje se pravnom licu koje posjeduje licencu iz člana 80. ovog zakona za svaku poslovnu jedinicu, odnosno automat klub, i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stava 1. ovog člana, pravno lice dužno je da priloži i:

a) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja automata koji se stavljaju u upotrebu u taj automat klub,

b) dokaze o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za taj automat klub,

v) potvrdu o tehničkom pregledu automata,

g) pravila igre za igre na sreću koje će se priređivati u tom automat klubu i

d) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem će se priređivati igre za koje je zahtjev podnesen.

(3) Uprava, uz licencu i odobrenje iz čl. 70. i 71. ovog zakona, daje i Posebnu oznaku, koja sadrži podatke o: priređivaču, lokaciji, roku važenja i serijskom broju, a koju je priređivač u originalnom dokumentu dužan istaći na vidnom mjestu u svakom automat klubu.

 

Član 82.

(1) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je da prijavi Upravi, najkasnije sedam dana prije, svako stavljanje u upotrebu, povlačenje iz upotrebe i premještaj automata za igre na sreću, a ova obaveza ne odnosi se na tehničke kvarove i servis.

(2) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je da za svaki novi automat koji stavlja u upotrebu dostavi Upravi:

a) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se nalazi,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja automata i

v) potvrdu o tehničkom pregledu.

 

Član 83.

(1) Priređivanje igara na sreću na automatima može se obavljati u posebno uređenim prostorijama (automat klubovima).

(2) Automat klub obavezno ima najmanje deset automata za igre na sreću, a cjelokupna površina automat kluba ne može biti manja od 30 m2.

(3) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je da na vidljivom mjestu u automat klubu istakne pravila igre i obavještenja za igrača.

(4) Automat klub mora imati blagajnu i sef za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(5) U automat klubu mogu se posluživati pića i napici igračima, besplatno.

(6) Automat klub može imati i odvojen prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u kojem se poslužuju pića i napici.

(7) Radno vrijeme automat kluba može iznositi 18 sati dnevno, nezavisno od toga da li je dan kada automat klub radi, zakonom i drugim propisima, određen kao neradni dan.

(8) Uprava automat kluba može licima, na osnovu procjene, privremeno zabraniti ili ograničiti učestvovanje u igrama na sreću u automat klubu.

(9) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje prostorne i tehničke uslove za priređivanje igara na sreću na automatima, kao i uslove tehničke ispravnosti automata, uslove i način vršenja tehničkog pregleda automata za igre na sreću i uslove koja su dužna ispunjavati pravna lica za vršenje tehničkog pregleda.

 

Član 84.

(1) U upotrebi mogu biti automati koji na vidnom mjestu imaju istaknutu naljepnicu za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, uz posebnu naknadu od 20 KM, na period od godine dana.

(2) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje izgled, sadržaj i način izdavanja naljepnice za označavanje i registraciju terminala, stolova i automata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara.

 

Član 85.

(1) Automati za igre na sreću prilikom stavljanja u upotrebu moraju biti tehnički ispravni i plombirani.

(2) Automati za igre na sreću koji se stavljaju u upotrebu moraju imati mogućnost trajnog ili dugotrajnog evidentiranja svih uplata i isplata i to u elektronskom obliku, u fiskalnoj memoriji programske ploče i na mehaničkim brojčanicima (minimalno dva brojčanika), sa mogućnošću plombiranja tih brojčanika.

(3) Plombiranje programske ploče vrši Uprava ili pravno lice koje Ministarstvo ovlasti za plombiranje.

(4) Za plombiranje iz stava 3. ovog člana priređivač plaća naknadu u iznosu od 10 KM po svakom plombiranom automatu.

 

Član 86.

(1) Automati za igre na sreću moraju biti tako konstruisani, odnosno podešeni da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za učestvovanje u igrama na sreću.

(2) Dobitak ili gubitak na automatu određuje se elektronskim programom, putem generatora slučajnih brojeva.

(3) Generator slučajnih brojeva mora ispunjavati uslove da je slučajni broj statistički i nezavisan i da slučajni broj ne može biti predviđen.

 

Član 87.

(1) Automat za igre na sreću koji se stavlja u upotrebu u Republici mora posjedovati certifikat o usklađenosti tipa uređaja i programa za igru, pribavljen od ovlašćene i za certifikaciju nadležne laboratorije, koja je akreditovana prema normi ISO/IEC 17025 ili ISO/IEC 17020 o uslovima za uređaje za igre na sreću.

(2) Tehničke karakteristike automata za igre na sreću obavezno su usklađene sa propisima kojima se uređuje električna bezbjednost.

(3) Prije stavljanja u upotrebu automata za igre na sreću, obavezan je njegov tehnički pregled, koji vrši pravno lice koje je za obavljanje ove djelatnosti dužno posjedovati rješenje o odobrenju koje donosi ministar.

(4) Pravno lice ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda dužno je posjedovati akreditaciju u skladu sa normom ISO 9001:2008, kao i rješenje o ispunjenosti uslova za ispitivanje električnih instalacija (električna bezbjednost automata).

(5) O izvršenom tehničkom pregledu automata za igre na sreću ovlašćeno pravno lice iz stava 3. ovog člana daje potvrdu.

(6) Pravnim licima koja su: proizvođači automata za igre na sreću, proizvođači automata za zabavne igre, proizvođači terminala ili stolova za igre na sreću; priređivači igara na sreću; lica koja se bave iznajmljivanjem automata za igre na sreću, terminala, stolova ili automata za zabavu; dostavljači, serviseri ili ovlašćeni zastupnici navedenih lica, zabranjeno je vršenje tehničkog pregleda automata.

 

Član 88.

(1) Za priređivanje igara na sreću na automatima priređivač plaća naknadu od 100 KM mjesečno, po automatu.

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

IX   INTERNET IGRE NA SREĆU

Član 89.

(1) Licenca za priređivanje internet igara na sreću iz člana 7. stav 5. ovog zakona može se dati pravnom licu koje, pored opštih uslova iz člana 16. stav 1. tačka đ) i člana 17. stav 1. tačka d) ovog zakona, ispunjava i posebne uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

(2) Uz zahtjev za izdavanje licence za priređivanje internet igara na sreću, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) dokaz o uplati naknade iz člana 17. tačka d) ovog zakona,

g) opšta pravila igara,

d) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama,

đ) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se nalazi sjedište priređivača internet igara na sreću,

e) dokaz o otvorenom bankovnom računu preko kojeg će se vršiti transakcije prilikom priređivanja internet igara na sreću i broj računa,

ž) serijski broj servera putem kojeg se priređuju internet igre na sreću i dokaz o mjestu gdje je server smješten,

z) ovjerenu izjavu proizvođača softvera da nema skrivene funkcije koje bi mogle uticati na tačnost podataka,

i) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja opreme putem koje se priređuju internet igre na sreću i

j) izjavu priređivača da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inostranstvu i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza i doprinosa.

(3) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač internet igara na sreću dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence, dostaviti Upravi bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara u skladu sa ovim zakonom.

(4) Uprava aktivira bankarsku garanciju iz stava 3. ovog člana u slučaju neplaćanja obaveza utvrđenih ovim zakonom, najkasnije po isteku pet dana od dana kada je priređivač internet igara na sreću bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

 

Član 90.

(1) Priređivač internet igara na sreću dužan je imati tehničku i funkcionalnu opremu na teritoriji Republike, odnosno „hardware“ (u daljem tekstu: hardver) i „software“ (u daljem tekstu: softver), preko kojih igrači učestvuju u igrama na sreću putem globalne internet mreže (GIN).

(2) Softver iz stava 1. ovog člana obavezno izrađuje pravno lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izrade i stavljanje u promet softvera i certifikovan je od ovlašćene laboratorije za certifikaciju.

(3) Softver iz stava 1. ovog člana može biti u vlasništvu priređivača ili priređivač posjeduje pravo korišćenja softvera u svrhu priređivanja internet igara na sreću.

(4) Hardver iz stava 1. ovog člana obavezno je u vlasništvu priređivača internet igara na sreću.

 

Član 91.

(1) Priređivač internet igara na sreću dužan je da obezbijedi funkcionalnu informatičku (IT) opremu koja omogućava povezivanje sa informacionim sistemom Uprave radi nadzora i kontrole finansijskih transakcija.

(2) Priređivač internet igara na sreću obavezno dostavlja Upravi pet različitih šifara (engl. „username“, „password“) i omogućava povezivanje informatičke opreme priređivača sa informacionim sistemom Uprave radi nadzora i kontrole finansijskih transakcija.

(3) Svi podaci koji se odnose na internet igre na sreću obavezno su smješteni na teritoriji Republike i onlajn su dostupni Upravi.

(4) Priređivač internet igara na sreću kontinuirano Upravi obezbjeđuje pristup najmanje sljedećim podacima:

a) korisničko ime registrovanih igrača sa virtuelnim računom igrača,

b) broj virtuelnog računa igrača (posebnog igračevog računa putem kojeg on učestvuje u internet igrama na sreću),

v) stanje virtuelnog računa igrača i

g) trenutno stanje ukupnih raspoloživih sredstava igrača na virtuelnom računu.

(5) Priređivač internet igara na sreću dužan je da obezbijedi kopiju originalnog izvora ili bekap podataka (engl. „backup“).

 

Član 92.

 Priređivač internet igara na sreću obavezan je imati stručni i specijalizovan kadar za priređivanje internet igara na sreću, a direktor, glavni knjigovođa i drugo ovlašćeno lice priređivača obavezno su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod priređivača i imaju prebivalište u Republici.

 

Član 93.

(1) Uplate i isplate u internet igrama na sreću, transakcije i finansijsko poslovanje u internet igrama na sreću vrši se preko bankovnih računa priređivača otvorenih u Banci.

(2) Visina sredstava na računu iz stava 1. ovog člana kontinuirano, u periodu trajanja licence iz člana 89. ovog zakona, obavezno odgovara najmanje ukupnom iznosu sredstava na virtuelnim računima igrača.

(3) Poslovanje se odvija u konvertibilnim markama ili stranoj valuti.

(4) Ako se poslovanje odvija u stranoj valuti, priređivač internet igara na sreću obavezno ima za svaku valutu namjenski račun za isplatu.

(5) Priređivač internet igara na sreću dužan je omogućiti ovlašćenim službenicima Uprave, u svrhu nadzora, pristup bankovnim računima iz st. 1. i 4. ovog člana u svakom trenutku.

 

Član 94.

Priređivač internet igre na sreću dužan je imati svoj veb-sajt, na kojem su obavezno prezentovani sljedeći podaci:

a) poslovno ime priređivača internet igara na sreću,

b) sjedište priređivača,

v) broj licence priređivanja internet igara i datum izdavanja,

g) upozorenje da igre na sreću izazivaju ovisnost, stres, utiču na zdravlje, kao i mogućnost gubitka značajnih novčanih sredstava,

d) linkove do veb-sajta organizacije koje su specijalizovane za pomoć igračima kod kojih je nastao problem zavisnosti od kockanja,

đ) linkove do zakonskih tekstova i procedura za internet igre na sreću,

e) linkove do bilansa stanja i poslovanja za posljednju godinu poslovanja i

ž) pravila igara.

Član 95.

(1) Svaki igrač učestvuje u internet igrama na sreću putem bilo kojeg uređaja koji ima mogućnost ulaska na internet mrežu.

(2) Igrači u internet igrama za sreću dužni su da se registruju za igre putem internet stranice priređivača iz člana 94. ovog zakona, popunjavanjem aplikacije za registraciju.

(3) Prilikom registracije, priređivač dodjeljuje igraču jedinstveni broj računa koji je nepromjenjiv i preko kojeg se vrše sve transakcije unutar sistema internet igara na sreću, kao i evidencija transakcija svakog igrača pojedinačno.

(4) Aplikacija za registraciju sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) identitet igrača, odnosno ime, prezime, adresu prebivališta i datum rođenja igrača,

b) željeno korisničko ime igrača,

v) validnu adresu elektronske pošte igrača,

g) željenu lozinku,

d) izbor tajnog ličnog pitanja sa unosom odgovora radi potvrde autentičnosti igrača prilikom svake isplate i

đ) potvrdu da je igrač upoznat sa pravilima prije slanja zahtjeva za registraciju.

(5) Priređivač internet igara na sreću dužan je da zabrani učestvovanje u igri pojedinom igraču ako nije uredno registrovan za učestvovanje u igri.

(6) Priređivač internet igara na sreću dužan je da osigura bezbjednu, odnosno anonimnu onlajn listu svih učesnika u igri.

(7) Igrač može da se registruje samo sa jednim nalogom kod priređivača internet igara na sreću, odnosno adresa elektronske pošte može biti validna samo jednom.

(8) Priređivač je dužan sve lične podatke dobijene o igračima čuvati kao poslovnu tajnu i omogućiti pristup tim podacima u zakonom propisanim slučajevima.

(9) Priređivač je dužan omogućiti svakom igraču kompletan uvid u kretanje na njegovom računu u svakom trenutku.

(10) Priređivač je dužan obezbijediti internet domen preko kojeg će se pristupiti internet igrama na sreću.

 

Član 96.

(1) Registrovani igrač vrši uplate za učestvovanje u internet igrama na sreću elektronskim putem tako da su vidljive trenutno nakon uplate, gotovinski u skladu sa stavom 3. ovog člana, bezgotovinski, putem bezgotovinskog poslovanja, svog bankovnog računa ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne ili debitne kartice), putem elektronskih transfera ili posebnih računa otvorenih u Banci, kao i na drugi zakonom propisan način koji omogućava elektronsko poslovanje.

(2) Uplate na račun igračima, kao i isplate igračima mogu se vršiti samo ukoliko je igrač registrovan i posjeduje virtuelni račun kod priređivača.

(3) Uplate na račun igračima i isplate mogu se vršiti gotovinski u prostorima u kojima se priređuju igre na sreću, za koje postoji licenca u skladu sa ovim zakonom, isključivo elektronskim putem, tako da je uplata ili isplata odmah vidljiva igraču, priređivaču i Upravi.

(4) Priređivačuinternet igara na srećuzabranjeno je da prima uplatu ili vrši isplatu na blagajni priređivača ukoliko nije vidljiva trenutno igraču, priređivaču i Upravi ili uplatu izvršenu na drugi način osim načina iz stava 1. ovog člana.

(5)Priređivač internet igara na sreću pri svakoj uplati i isplati dužan je da provjeri i potvrdi registraciju igrača, potvrdi igru igrača, provjeri bezbjednost i interne procedure u vezi sa računom igrača i osigura da se pravila koja se odnose na igru primjenjuju u skladu sa zakonom.

 

Član 97.

 

(1) Priređivač internet igara na sreću dužan je dostaviti Upravi pravila i procedure koje se odnose na internet igre na sreću koje priređuje i iznos naknade koju naplaćuje od igrača za učestvovanje u igri.

(2) Priređivač može dodijeliti promotivne bonuse igračima u svrhu promocije internet igara na sreću, s tim da ukupan iznos promotivnih bonusa na godišnjem nivou ne može biti veći od 30% mjesečnih uplata.

(3) Iznos dodijeljenog promotivnog bonusa igraču smatra se uplatom u igri, a odbija se od iznosa dobitka ukoliko je dobitak ostvaren sa tim bonusom.

(4) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje tehničke uslove, sadržaj pravila i procedura i način priređivanja internet igara na sreću.

 

Član 98.

                                                                       

(1) Za priređivanje internet igara na sreću priređivač plaća naknadu u iznosu od 5% na osnovicu koju čini vrijednost ukupnih uplata umanjena za vrijednost ukupnih isplata u internet igrama na sreću.

(2) Za priređivanje kazino internet igara priređivač plaća dodatnu naknadu od 5% na osnovicu koju čini ostvarena dobit u tim igrama.

(3) Za priređivanje internet igara na kartama priređivač plaća dodatnu naknadu od 5% na ostvarenu dobit od provizije sa stolova za ove vrste igara na sreću.

(4) Naknade iz st. 1, 2. i 3. ovog člana priređivač je dužan prijaviti Upravi i platiti  do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

X     NAGRADNE IGRE

Član 99.

 

(1) Klasične nagradne igre priređuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na osnovu rješenja o odobrenju, koje donosi direktor Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

(2) Priređivač klasičnih nagradnih igara plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini od 10% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda prilikom dobijanja odobrenja iz stava 1. ovog člana.

(3) Uz zahtjev za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se pravila nagradne igre koja sadrže sljedeće podatke:

a) poslovno ime ili ime priređivača, matični broj, odnosno JIB i adresu sjedišta priređivača nagradne igre ili adresu fizičkog lica,

b) svrhu priređivanja nagradne igre,

v) vrijeme trajanja nagradne igre,

g) fond nagrada, utvrđen isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac,

d) pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz fonda nagrada, utvrđenog u skladu sa tačkom g) ovog stava,

đ) uslove za učestvovanje u nagradnoj igri,

e) postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada,

ž) način objavljivanja rezultata, odnosno dobitnika nagrada,

z) rok za podizanje nagrada,

i) način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade ako su ispunili uslove propisane pravilima,

j) dokaz o uplati naknade iz stava 2. ovog člana,

k) navođenje suda nadležnog za rješavanje spornih pitanja između priređivača i učesnika nagradne igre i

l) pravila igre.

(4) Priređivač nagradne igre dužan je, najkasnije sedam dana prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje, da objavi pravila te igre u najmanje jednom dnevnom listu, dostupnom na teritoriji na kojoj se priređuje nagradna igra.

 

Član 100.

 

(1) Nagradne igre putem telekomunikacionih sistema priređuju pravna lica sa sjedištem na teritoriji Republike, na osnovu rješenja o odobrenju koje donosi direktor Uprave.

(2) Uz zahtjev za dobijanje odobrenja, pravno lice iz stav 1. ovog člana dužno je dostaviti:

a) podatke o poslovnom imenu i sjedištu pravnog lica,

b) rješenje o registraciji,

v) dokaz o obezbjeđenju isplate dobitaka i naknada,

g) pravila igre sa sadržinom propisanom u članu 99. stav 4. ovog zakona i

d) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

(3) Priređivač nagradnih igara putem telekomunikacionih sistema plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini od 15%  od ukupne vrijednosti nagradnog fonda prilikom dobijanja odobrenja iz stava 1. ovog člana.

 (4) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja naknade za priređivanje igre na sreću i drugih obaveza, priređivač nagradnih igara putem telekomunikacionih sistema dužan je godišnje, najkasnije do 31. januara, u periodu trajanja licence, dostaviti Upravi bankarsku garanciju od Banke, u iznosu od 25% od ukupnih planiranih godišnjih troškova na osnovu naknada za priređivanje tih igara u skladu sa ovim zakonom.

(5) Uprava aktivira bankarsku garanciju iz stava 4. ovog člana, u slučaju neplaćanja obaveza utvrđenih ovim zakonom, najkasnije po isteku pet dana od dana kada je priređivač nagradnih igara bio dužan uplatiti mjesečni iznos naknade za priređivanje igre na sreću.

(6) Finansijsko poslovanje, transakcije, odnosno uplate i isplate dobitaka igara na sreću putem telekomunikacionih sistema vrši se isključivo preko telekomunikacionih operatera sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i Banke.

(7) Priređivač je dužan da dostavi Upravi izvještaj u vezi sa finansijskim poslovanjem, izvještaj u vezi sa poslovanjem preko telekomunikacionih operatera iz stava 6. ovog člana i izvještaj o izvlačenju dobitnika, najkasnije 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.

(8) Priređivač nagradne igre dužan je, najkasnije sedam dana prije otpočinjanja nagradne igre za koju je pribavio odobrenje, da objavi pravila te igre u najmanje jednom dnevnom listu, dostupnom na teritoriji na kojoj se priređuje nagradna igra.

 

 

 

 

Član 101.

 

Priređivač nagradne igre može prirediti nagradnu igru najviše dva puta u toku godine s tim da svaka nagradna igra može trajati najduže 30 dana od dana početka nagradne igre.

 

 

XI   ZABAVNE IGRE

 

Član 102.

 

Zabavne igre može priređivati pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na osnovu rješenja o odobrenju za organizovanje zabavne igre koje donosi direktor Uprave, a koje podliježe reviziji istekom roka od dvije godine od dana donošenja rješenja.

 

Član 103.

Uz zahtjev za dobijanje rješenja iz člana 102. ovog zakona, pravno lice dužno je da priloži i:

a) podatke o broju i vrsti automata za zabavu na kojima će se priređivati zabavne igre,

b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem će se priređivati zabavne igre,

v) rješenje o registraciji nadležnog organa,

g) dokaz Poreske uprave o izmirenju svih poreskih obaveza,

d) dokaz, odnosno izjavu o ispunjenosti prostornih uslova,

đ) dokaz o pravu vlasništva ili pravu korišćenja automata za zabavu i

e) potvrdu o izvršenom tehničkom pregledu automata za zabavu.

 

Član 104.

Zabavne igre mogu se priređivati u ugostiteljskim objektima, a prostor u kojem se priređuju igre mora biti površine najmanje 3 m2 po automatu za zabavu.

 

Član 105.

(1) Prije stavljanja u upotrebu automata za zabavu, obavezan je njihov tehnički pregled, koji se obavlja na način i pod uslovima propisanim za obavljanje tehničkog pregleda automata za igre na sreću.

(2) U upotrebi mogu biti automati za zabavu ako je na njima na vidnom mjestu istaknuta naljepnica za označavanje i registraciju, sa podacima o vrsti uređaja, lokaciji, serijskom broju i priređivaču igara.

(3) Naljepnicu iz stava 1. ovog člana daje Uprava, o čemu vodi i evidenciju.

(4) Uprava izdaje naljepnicu, uz posebnu naknadu od 20 KM mjesečno.

(5) Naljepnica prestaje da važi istekom godine dana od dana izdavanja.

 

XII POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU

 

Član 106.

Porez na dobitke od igara na sreću plaća se na dobitke od lutrijskih igara, izuzev klasične tombole i na dobitke od nagradnih igara u robi i uslugama.

 

Član 107.

(1) Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak iz člana 106. ovog zakona.

(2) Osnovica poreza na dobitke od igara na sreću je svaki pojedinačni dobitak iz člana 106. ovog zakona.

(3) Za dobitak koji se sastoji od stvari i prava, osnovica poreza je tržišna vrijednost stvari ili prava u trenutku ostvarivanja dobitka.

 

Član 108.

Na osnovicu iz člana 107. stav 2. ovog zakona primjenjuje se poreska stopa od 15% i plaća se na dio dobitka koji prelazi iznos ili vrijednost od 1.000 KM.

 

Član 109.

(1) Porez na dobitke obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku.

(2) Priređivač je dužan da sve iznose poreza na dobitak iz stava 1. ovog člana evidentira u svojim poslovnim knjigama i da prijavi Upravi najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Porez iz stava 1. ovog člana plaća se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje način evidentiranja i prijavljivanja dobitaka od igara na sreću.

 

XIII     NADZOR

Član 110.                                               

(1) Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo.

(2) Uprava vrši direktan nadzor nad priređivačima igara na sreću putem svog Centralnog računarskog sistema za onlajn nadzor, koji je povezan sa računskim sistemom priređivača.

(3) Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadzora iz stava 1. ovog člana vrši Uprava.

(4) Uprava vrši inspekcijski nadzor nad plaćanjem naknada i poreza propisanih ovim zakonom.

(5) Prinudnu naplatu naknada i poreza propisanih ovim zakonom vrši Poreska uprava na osnovu izvršnog rješenja Uprave, a u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak.

(6) Protiv rješenja direktora Uprave dozvoljena je žalba Ministarstvu, koja se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

Član 111.

(1) Inspektori Uprave su samostalni u vršenju nadzora u granicama ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Inspektor ima obavezu i ovlašćenje da u vršenju nadzora:

a) predlaže preventivne mjere u cilju sprečavanja povrede zakona i drugih propisa,

b) pregleda poslovne prostorije i ostale objekte u kojima se priređuju igre na sreću,

v) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije, knjigovodstvenu, poslovnu i drugu dokumentaciju koja je od značaja za vršenje nadzora,

g) utvrđuje identitet lica, kao i druge činjenice i okolnosti koje su od interesa za vršenje nadzora,

d) uzima u postupak zahtjeve i prijave građana, privrednih društava i drugih organizacija i o svom postupanju obavještava podnosioca zahtjeva, odnosno prijave,

đ) saslušava i uzima izjave od odgovornih i drugih lica,

e) sačini zapisnik o rezultatima inspekcijskog nadzora,

ž) donese rješenje nakon izvršenog inspekcijskog nadzora i

z) preduzima i druge radnje i mjere za koje je ovlašćen ovim zakonom.

(3) Inspektoru Uprave zabranjeno je da učestvuje u igrama na sreću.

 

Član 112.

(1) U slučaju kada utvrdi da je ovaj zakon ili drugi propis povrijeđen, inspektor ima obavezu i ovlašćenje da:

a) naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi,

b) naredi da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi,

v) naredi privremeno oduzimanje dokumentacije, opreme i drugih sredstava        za rad,

g) naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora,

d) naredi prinudno zatvaranje objekta, odnosno zabrani obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću u tom objektu najduže do 60 dana,

đ) prisustvuje potpisivanju otvaranja, obračunavanja i zatvaranja stolova i automata za igre na sreću u kazinu, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugim radnjama koje su neposredno ili posredno povezane sa radom kazina, igračnica, kladionica, automat klubova i tombola zatvorenog tipa,

e) izdaje prekršajni nalog,

ž) oduzme predmet koji je služio za izvršenje prekršaja,

z) podnese izvještaj nadležnom organu za učinjeno krivično djelo,

i) podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

j) predloži mjeru oduzimanja licence ili odobrenja,

k) naloži plaćanje utvrđenih, a neplaćenih obaveza na osnovu naknada i poreza propisanih ovim zakonom i

l) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovim zakonom i drugim propisom ovlašćen.

(2) Inspektor može istovremeno preduzeti više mjera i radnji iz stava 1. ovog člana.

(3) Inspektor je dužan zabranu obavljanja djelatnosti na propisan način označiti (jemstvenim koncem, službenim pečatom Uprave, oznakom „zatvoreno“ i slično).

(4) Predmeti za koje je utvrđeno da su služili za izvršenje prekršaja i koji su oduzeti u postupku nadzora uništavaju se nakon pravosnažnosti akta o izricanju mjere iz stava 1. tačka ž) ovog člana.

(5) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje postupak sprovođenja zaštitne mjere iz stava 1. tačka d) ovog člana.

 

Član 113.

(1) Nadzor u oblasti igara na sreću inspektori Uprave vrše putem inspekcijskog pregleda, uvidom u rad, poslovanje i knjigovodstvene i druge evidencije subjekta nad kojim se obavlja inspekcijski pregled.

(2) Inspekcijski pregled vrši se u skladu sa programom koji donosi direktor Uprave i na osnovu posebnih naloga i prijava.

(3) Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ministar može izdati nalog za vršenje vanrednog inspekcijskog pregleda u slučajevima kada postoji opravdana potreba za vršenjem inspekcijskog pregleda.

(4) Ukoliko u toku inspekcijskog pregleda inspektor utvrdi da postoje elementi krivičnog djela kod priređivača, dužan je da odmah obavijesti nadležne organe da bi oni mogli preduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

 

Član 114.

(1) Pri vršenju inspekcijskog pregleda inspektor je dužan da ima legitimaciju kojom dokazuje svojstvo inspektora, identitet i ovlašćenje, koju je dužan predočiti licu nad kojim vrši inspekcijski pregled prije početka inspekcijskog pregleda, te pojedinačni nalog za vršenje inspekcije koji daje direktor Uprave.

(2) Inspektor je odgovoran ako:

a) u vršenju inspekcijskog pregleda ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašćen,

b) ne predloži ili ne pokrene postupak pred nadležnim organom zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti,

v) prekorači svoja zakonska ovlašćenja,

g) ne postupa u skladu sa zakonom i kodeksom ponašanja državnih službenika i

d) svojim nesavjesnim postupanjem prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu licu nad kojim vrši inspekcijski pregled.

(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana direktor Uprave je dužan protiv inspektora pokrenuti disciplinski postupak.

(4) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje sadržaj i oblik legitimacije i značke inspektora Uprave.

 

Član 115.

(1) Svako zaposleno ili ovlašćeno lice subjekta nad kojim se vrši inspekcijski pregled dužno je da omogući inspektoru nesmetan pristup u sve prostorije i uvid u svu dokumentaciju i evidencije, kao i da pruži sve neophodne informacije, odmah ili u roku koji mu je odredio inspektor, a kako bi se izvršio inspekcijski pregled.

(2) Lice iz stava 1. ovog člana dužno je na zahtjev inspektora privremeno obustaviti rad u objektu za vrijeme vršenja inspekcijskog pregleda ako ga inspektor ne bi na drugi način mogao izvršiti i utvrditi činjenično stanje.

(3) Ako je inspektor pri vršenju inspekcijskog pregleda ometan ili onemogućen da ga izvrši, zatražiće preduzimanje mjera i radnji ovlašćenog službenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova.

(4) Ako lice na bilo koji način onemogućava inspektora u vršenju inspekcijskog pregleda, inspektor mu može izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u roku propisanom članom 112. tačka d) ovog zakona.

 

Član 116.

(1) Vršenju inspekcijskog pregleda prisustvuje odgovorno lice subjekta nad kojim se vrši inspekcijski pregled, a ako inspektor ne zatekne odgovorno lice, izvršiće inspekcijski pregled uz prisustvo pismeno ovlašćenog lica iz reda zaposlenih i to zapisnički konstatovati.

(2) U slučaju da nije moguće izvršiti inspekcijski pregled u smislu stava 1. ovog člana, inspektor će inspekcijski pregled izvršiti bez prisustva odgovornog, odnosno ovlašćenog lica.

(3) O svakom izvršenom inspekcijskom pregledu i preduzetoj mjeri i radnji inspektor sačinjava zapisnik.

(4) Zapisnik se sastavlja u toku vršenja inspekcijskog pregleda i potpisuje od strane inspektora koji je zapisnik sačinio i lica koje prisustvuje inspekcijskom pregledu.

(5) Izuzetno od odredbe stava 4. ovog člana, u slučaju da zbog obima i složenosti inspekcijskog pregleda nije moguće sačiniti zapisnik u toku inspekcijskog pregleda, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama Uprave, u roku od tri dana od dana završetka inspekcijskog pregleda, i odmah se uručuje, odnosno dostavlja poštom licu nad kojim je vršen inspekcijski pregled.

 

Član 117.

(1) Priređivači igara na sreću dužni su prijaviti i platiti naknade i porez propisane ovim zakonom u rokovima propisanim ovim zakonom.

(2) Obaveza plaćanja naknade i poreza smatra se utvrđenom evidentiranjem obaveze u evidencijama Uprave ili se utvrđuje rješenjem Uprave nakon izvršenog inspekcijskog nadzora nad plaćanjem naknada i poreza.

(3) Rok za plaćanje obaveza na osnovu naknada utvrđenih rješenjem ovlašćenog lica Uprave je 15 dana od dana urednog dostavljanja rješenja.

(4) Na iznos obaveze po osnovu naknada i poreza iz ovog zakona koje nisu plaćene u propisanom roku, priređivač je dužan da plati kamatu koja se obračunava po stopi od 0,04% dnevno, od narednog dana od dana dospjeća obaveze do dana izmirenja.

(5) Protiv rješenja o utvrđivanju obaveze za plaćanje naknada i poreza iz ovog zakona dozvoljena je žalba Ministarstvu, a podnosi se putem prvostepenog organa u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(6) Izjavljena žalba iz stava 4. ovog člana odlaže izvršenje rješenja.

(7) Izvršno rješenje o utvrđivanju obaveze plaćanja naknada i poreza iz ovog zakona, u slučaju da obaveza nije plaćena u dobrovoljnom roku, Uprava dostavlja Poreskoj upravi radi daljeg sprovođenja postupka prinudne naplate.

(8) Ministar pravilnikom propisuje postupak i način vršenja nadzora nad plaćanjem naknada i poreza propisanih ovim zakonom, kao i oblik i sadržaj obrazaca prijava za naknade i porez.

 

Član 118.

(1) Za mjere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom, inspektor donosi rješenje.

(2) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Žalba izjavljena na rješenje, osim rješenja iz člana 117. stav 3. ovog zakona, ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

XIV     KAZNENE ODREDBE

 

Član 119.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 30.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

a) postupa suprotno zabranama iz člana 10. ovog zakona,

b) se u prostoru kazina, kladionice, klasične tombole ili objekta u kojem se priređuju igre na sreću putem automata nalazi lice mlađe od 18 godina ili ako nisu na vidnom mjestu istaknute odredbe iz člana 11. stav 1. i 2.  (član 11),

v) ako bilo koji medij u Republici objavi oglas ili reklamu u vezi sa igrama na sreću u radijskim ili televizijskim programima ili u štampanim medijima namijenjenim za djecu i maloljetnike (član 14),

g) pravila pojedinog kola ili serije lutrijske igre promijeni nakon početka prodaje srećaka igre na sreću toga kola, odnosno serije, ili ako bez odobrenja odgodi dan ili mjesto izvlačenja dobitaka (član 27. stav 2. i član 30),

d) pravila lutrijske igre ne objavi prije početka prodaje srećaka (član 28),

đ) ako se izvlačenje lutrijskih igara vrši bez komisije ili ukoliko nije javno (član 29. stav 1),

e) izvlačenje dobitne kombinacije obavi bez Komisije, odnosno ako prije izvlačenja ne utvrdi broj prodatih srećaka pred Komisijom ili izvlačenje ne obavi javno (član 29),

ž) promjenu mjesta ili odlaganje dana izvlačenja dobitaka ne objavi na jednak način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre na sreću (član 30. stav 2),

z) otkaže priređivanje igre na sreću, kolo ili seriju pojedine igre za koju je počela prodaja srećaka, a ne vrati primljeni novac od prodaje srećaka (član 30. stav 5),

i) konačni izvještaj o rezultatima izvlačenja ili utvrđivanja dobitka ne objavi u roku ili na propisani način (član 32),

j) dobitke ne isplaćuje u roku utvrđenom u pravilima igre (član 34. stav 1),

k) priredi igru na sreću – klasičnu tombolu, suprotno odredbama ovog zakona (član 36. stav 1, čl. 37. i 38),

l) priredi klasičnu tombolu putem kartica koje nije odobrila i evidentirala Uprava i prodaje tombolske kartice koje nije odobrila Uprava ili po cijeni koju nije odobrila Uprava (član 38. stav 2).

lj) jednokratnu lutrijsku igru u toku godine priredi u više od jednog izvlačenja ili bez odobrenja direktora Uprave (član 40),

m) priredi elektronsku igru suprotno odredbama ovog zakona (čl. 43. i 44, član 45. stav 1, član 46, član 47. stav 2, čl. 49. i 50),

n) priredi igru na sreću u kazinu suprotno odredbama ovog zakona (čl. 52. i 59, član 61. stav 1, član 62. stav 5, čl. 63. i 64, član 65. st. 1, 2. i 3, član 66. i član 68. stav 3),

nj) na propisanim obrascima ne osigura podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu igre na sreću i podatke o mjesečnim obračunima po pojedinom automatu za igre na sreću pomoću kojih je izrađena mjesečna osnovica za obračun i plaćanje naknade i ako podatke iz evidencije s dokazima o uplati ne dostavlja u propisanom roku (član 62. st. 5, 6. i 7),

o) trajno ne osigura odgovarajuću kontrolu audio-video uređajima i drugim sličnim tehničkim sredstvima u kazinima (član 65. st. 4. i 5),

p) priredi kladioničke igre suprotno odredbama ovog zakona (čl. 70. i 71, član 73. st. 1, 2, 3, 5. i 6, čl. 74, 76, 77. i 78),

r) više od jedanput godišnje priredi klađenje u vezi sa organizovanim sportskim takmičenjem (član 79),

s) priredi igre na sreću na automatima suprotno ovom zakonu i odobrenju (čl. 80. i 81, član 83. st. 1, 2, 4. i 7, član 84, član 85. stav 2, član 86. stav 1. i član 87),

t) Upravi ne prijavi u propisanom roku svaki terminal za elektronske igre i automat za igre na sreću (član 47. stav 3. i član 82. stav 1),

ć) pravila igre na sreću u klasičnoj tomboli, kazinu, igračnici, na uplatnom mjestu kladionice ili u objektu u kojem se priređuju igre na sreću putem automata nisu objavljena (član 36. stav 3, član 45. stav 3, član 60. stav 4, član 73. stav 4. i član 83.   stav 3),

u) stavi u upotrebu tehnički neispravan terminal za elektronske igre ili automat za igre na sreću (član 47. stav 1. i član 85. stav 1),

f) priredi internet igre na sreću suprotno odredbama ovog zakona (član 89. st. 1. i 3, čl. 90, 91, 92, 93. i 94, član 95. st. 4, 5, 6. i 7, član 96. st. 2, 3. i 4. i član 97. stav 1),

h) priredi nagradnu igru suprotno odredbama ovog zakona (čl. 99, 100. i 101),

c) priredi zabavnu igru suprotno odredbama ovog zakona (čl. 102, 104. i 105) i

č) stavi u upotrebu automat, terminal, sto za igre na sreću ili automat za zabavu za koje nije pribavio posebnu naljepnicu (član 47. stav 2, član 66. stav 1, član 77. stav 6, član 84. stav 1. i član 105. stav 2).

 (2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM.

 

Član 120.

(1) Za prekršaj iz člana 119. stav 1. t. a), l), t), u) i č) ovog zakona, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji je služio za izvršenje prekršaja.

(2) Uz novčanu kaznu, priređivaču internet igara na sreću izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, odnosno funkcionalne opreme za priređivanje internet igara na sreću (server, softver, hardver) ako:

a) se utvrdi da server ima skrivene funkcije koje onemogućavaju kompletan nadzor u skladu sa ovim zakonom (član 89. stav 2. tačka z),

b) se utvrdi da softver nije izradio registrovani proizvođač opreme (član 90. stav 2) i

v) se utvrdi da priređivač prima uplate u igri ili vrši isplate suprotno ovom zakonu (član 93. st. 1, 2. i 3. i član 96. st. 1, 2. i 3).

(3) Za prekršaj iz stava 2. ovog člana priređivaču će se ukinuti licenca za priređivanje internet igara na sreću.

(4) Za prekršaj iz člana 119. stav 1. tačka l) ovog zakona priređivaču će se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti priređivanja klasične tombole na period od 30 dana.

(5) Ministar, na prijedlog direktora Uprave, donosi pravilnik kojim propisuje uslove i način sprovođenja zaštitne mjere iz st. 1. i 2. ovog člana.

 

Član 121.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

a) priredi igru na sreću bez odobrenja Uprave i

b) postupi suprotno propisanim zabranama (član 10),

(2) Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice, korisnik, odnosno vlasnik prostora u kojem se zateknu automati za igre na sreću, stolovi za igre na sreću, ako za to ne posjeduje odobrenje Uprave dato u skladu sa ovim zakonom i ne posjeduje dokaz o pravu korišćenja prostora ili sredstava za igre na sreću u pisanoj formi.

(3) U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji je služio za izvršenje prekršaja.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako priredi nagradnu igru bez odobrenja Uprave (član 99).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 900 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako priredi zabavnu igru bez odobrenja Uprave (član 102).

(6) Kaznom iz stava 4. ovog člana kazniće se fizičko lice, korisnik, odnosno vlasnik prostora u kojem se zateknu automati za zabavu, ako za to ne posjeduje odobrenje Uprave dato u skladu sa ovim zakonom.

 

 

XV      PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 122.

(1) Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

(2) Ministar će, na prijedlog direktora Uprave, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Pravilnik o uslovima za priređivanje klasične tombole (član 38. stav 5),

b) Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima i načinu priređivanja elektronskih igara na sreću (član 49. stav 12),

v) Pravilnik o uslovima i načinu priređivanja igara na sreću u kazinu (član 64. stav 4),

g) Pravilnik o uslovima i načinu priređivanja kladioničkih igara na sreću (član 73. stav 7),

d) Pravilnik o uslovima i načinu priređivanja igara na sreću na automatima, uslovima tehničke ispravnosti automata i uslovima i načinu obavljanja tehničkog pregleda automata za igre na sreću (član 83. stav 9),

đ) Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja naljepnice za označavanje i registraciju (član 84. stav 2),

e) Pravilnik o tehničkim uslovima, pravilima i načinu priređivanja internet igara na sreću (član 97. stav 4),

ž) Pravilnik o načinu evidentiranja dobitaka (član 109. stav 4),

z) Pravilnik o postupku pečaćenja objekata (član 112. stav 5),

i) Pravilnik o sadržaju i obliku službene legitimacije i značke inspektora Republičke uprave za igre na sreću (član 114. stav 4)

j)  Pravilnik o načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora nad plaćanjem naknada i poreza na dobitke (član 117. stav 8) i

k) Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjere oduzimanje predmeta (član 120. stav 5).

(3) Direktor Uprave će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Katalog igara na sreću (člana 6. stav 3).

 

Član 123.

Do donošenja podzakonskih akata iz člana 122. ovog zakona primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

 

Član 124.

(1) Priređivači igara na sreću dužni su uskladiti svoje poslovanje i status sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Priređivači igara na sreću putem automata dužni su izvršiti registraciju i usaglašavanje tipa automata za igru i programa za igre na sreću koji se nalaze na tržištu sa odredbama ovog zakona do 31. decembra 2013. godine.

(3) Licence i odobrenja data na osnovu odredaba zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaće na snazi ako uslovi za njihovo donošenje nisu izmijenjeni odredbama ovog zakona.

(4) Na postupke koji su počeli do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

 

Član 125.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 110/08 i 53/10).

 

Član 126.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 01-1657/12                                                                                PREDSJEDNIK

Datum: 7. novembar 2012. godine                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                      Mr Igor Radojičić

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates